บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกรุงเทพฯ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
รถไฟฟ้าบีทีเอส

ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชน ความจุสูงแบบมาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไป และกลับ โดยมีรางป้อนกระแส ไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์ จำนวนมากถึง 800 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจำนวนที่เท่ากัน นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวัติ มาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนRoute Map

สถานี
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าโดยทั่วไป มีโครงสร้าง 2 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย ชั้นโถงผู้โดยสารและชั้นชานชาลา โดย ชั้นโถงผู้โดยสาร เป็นสถานที่สำหรับซื้อตั๋วโดยสารและแสดงแผนภูมิเส้นทางรถไฟฟ้า ส่วนชั้นชานชาลา เป็นชั้นที่รถไฟฟ้าจอดเทียบ รับ-ส่งผู้โดยสาร ประตูจะเปิดและปิดเมื่อรถไฟฟ้าจอดเทียบเท่านั้น ซึ่งเป็นระบบป้องกันความปลอดภัยและประหยัดพลังงานในการใช้ระบบปรับอากาศ

รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าได้มีการออกแบบโครงสร้างในระดับมาตรฐานสากล ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ และจะมีเสียงเตือนดัง เมื่ออยู่ใกล้ประตูไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในของรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาตามกำหนดทั้งตัวรถ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงรางรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะให้บริการแก่ผู้โดยสาร และเพื่อให้การซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพ

รางรถไฟ
รางของรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร (รวมส่วนต่อขยายสายสีลมและภายในโรงจอดและ ซ่อมบำรุง) รองรับการใช้งานเฉลี่ย 477 เที่ยวต่อวัน นับได้ว่ารางของรถไฟฟ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการให้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้บริการเสมอ กรณีตรวจพบความบกพร่องของรางรถไฟฟ้าส่วนของทางวิ่งหลัก

บัตรโดยสาร - ประเภทของบัตรโดยสาร มีดังนี้ :
icon ชนิดสมาร์ทพาส
- บัตรประเภทเติมเงิน (BTS Sky SmartPass)
บัตรประเภทเติมเงิน บัตรจำหน่ายครั้งแรกขั้นต่ำ 150 บาท
1. มูลค่าการเดินทาง 70 บาท
2. ค่ามัดจำการเดินทาง 50 บาท (ไม่รวมอยู่ในมูลค่าปัจจุบันที่แสดงบนเครื่องอ่านบัตร)
3. ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท


icon ชนิดแถบแม่เหล็ก
- บัตรประเภท 1 วัน (One Day Pass)
บัตรประเภท 1 วัน 1. ราคาจำหน่าย 140 บาท
2. ใช้เดินทางภายในวันที่ซื้อหรือลงทะเบียน โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง
3. ไม่สามารถแลกคืนมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
- บัตรประเภทเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket)
บัตรประเภทเที่ยวเดียว 1. ใช้เดินทางได้ 1 เที่ยวระหว่างสถานี ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด (อัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน 15-42 บาท)
2. ใช้เดินทางได้เฉพาะวันที่ซื้อเท่านั้น
3. ตั๋วโดยสารจะถูกเก็บคืนที่ประตูอัตโนมัติฝั่งขาออก
4. มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ


วิธีการใช้บัตรบีทีเอส
1. เมื่อต้องการเข้าหรือออกจากระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส กรุณาเตรียมบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ใบที่ต้องการใช้ (บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 คน) และเดินเข้าช่องประตูอัตโนมัติที่มีลูกศรสีเขียว
2. นำบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส แตะบริเวณจุดที่กำหนดบนเครื่องอ่านบัตรที่ติดตั้งไว้บนประตูอัตโนมัติโดยตรง
3. เมื่อข้อมูลบนบัตรถูกต้อง ไฟแสดงสถานะ จะปรากฏเป็นสีเขียว ผู้โดยสารสามารถ เดินเข้าหรือออกจากประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ

เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร
บัตรประเภทเติมเงิน
- มูลค่าคงเหลือในบัตรไม่สามารถใช้เดินทาง และแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือมูลค่าอื่นใดได้เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากนันที่ออกบัตร หรือเติมเงิน หรือใช้เดินทางครั้งสุดท้่ายแล้วแต่กรณี
- บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร
- บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน สามารถเติมมูลค่าในบัตรในขั้นต่ำ 100 บาท และมูลค่ารวมสะสมในบัตรต้องไม่เกิน 2,000 บาท (รวมค่ามัดจำการเดินทาง)

บัตรประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา
- จำนวนเที่ยวการเดินทางในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน
- ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เลือกตามโปรโมชั่นโดยไม่จำกัดระยะทาง
- จะต้องนำบัตรมาใช้เดินทางภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมเที่ยวการเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จำนวนเที่ยวการเดินทางในบัตรจะถูกลบออก และจะจ้องนำบัตรไปเติมเที่ยวการเดินทางใหม่ จึงจะสามารถใช้เดินทางได้
- บัตรมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถเดินจำนวนเที่ยวการเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
- ไม่สามารถแลกคืนจำนวนเที่ยวการเดินทางเป็นเงินหรือมูลค่าอื่นได้
- ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรประเภท 30 วัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบรูณ์ โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน และศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึง ชั้นเนติบัณฑิต โรงเรียนฝึกอาชีพ และโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร ณ วันที่ใช้บัตรโดยสาร ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าว จะต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรนิสิต หรือบัตรนักศึกษา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ ผู้ใดใช้บัตรมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิ์ริบบัตรโดยสารโดยไม่คืนมูลค่าคงเหลือในบัตรโดยสาร และเรียกให้ผู้ใช้บัตรโดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่า ของค่าโดยสารสูงสุด
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อบัตร ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวแก่พนักงาน


ตรวจสอบยอดคงเหลือ ของบัตรบีทีเอส
สามารถตรวจสอบได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเพื่อขอตรวจสอบข้อมูล หรือ กรณีผู้โดยสารเดินทาง เข้าระบบ (ประตูอัตโนมัติ เข้า-ออก) ซึ่งบนเครื่องอ่านบัตรจะแสดงจำนวนเที่ยวการเดินทางคงเหลือ และวันที่บัตรหมดอายุบนหน้าจอประตูอัตโนมัติ

การคืนตั๋ว
1. ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว (SJT Tickets) : ผู้โดยสารสามารถขอคืนบัตรและรับเงินคืนได้ในกรณีที่กดออกมาจากเครื่องจำหน่ายตั๋วแล้วไม่เกิน 5 นาที หรือ ถ้ารถไฟฟ้าให้บริการช้ากว่ากำหนด สามารถรับเงินคืนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเช่นกัน

2. ตั๋วสัมปทาน (Concession Tickets) : กรณีนี้ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

3. บัตรสมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน (Sky Card) : บัตรสมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอยกเลิกบัตรได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี ผู้โดยสารจะได้รับมูลค่าคงเหลือในบัตรและค่ามัดจำสำรองการเดินทางคืนได้ การคืนเงินจะเป็นแบบเช็คเงินสดสามารถใช้ได้สองอาทิตย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรครั้งแรก 30 บาท ที่ไม่สามารถคืนได้ ส่วนบัตรสมาร์ทพาส ประเภท 30 วัน ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์จะไม่สามารถคืนมูลค่าภายในบัตรและค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท ได้

การเปลี่ยนตั๋ว
ตั๋วสัมปทาน (Concession Tickets) - กรณีบัตรเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้โดยสารสามารถนำบัตรมาเปลี่ยนได้ที่ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล ถ้ามีการชำรุดและเสียหายจริง จะทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ทันที ถ้าบัตรไม่ได้มีการชำรุดจริงแต่ใช้งานไม่ได้ บัตรจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง และกรณีนี้ การออกบัตรใหม่จะต้องทำการร้องขอที่ห้องจำหน่ายตั๋วของสถานีนั้นภายใน 3 วัน

บัตรสมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน (Sky Cards) - ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนบัตรคล้ายกับตั๋วสัมปทาน โดยจะมีการส่งบัตรไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อทำการตรวจสอบ และกรณีทำบัตรใหม่จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

วันหมดอายุการใช้งาน ของบัตรสมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน (Expiring Sky Card) - บัตรสมาร์ทพาส ประเภทเติมเงิน จะมีอายุการใช้งานตามที่ระบุไว้คือจำนวน 2 ปี สามารถตรวจสอบระยะเวลาของวันที่หมดอายุ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี และถ้าบัตรโดยสารใกล้วันหมดอายุแล้วสามารถขอเปลี่ยนได้ โดยยอดเงินคงเหลือ และจำนวนเที่ยวจะถูกโอนไปยังบัตรใหม่ทันที

1. ลิฟต์ : จัดไว้เพื่อบริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้บันได หรือบันไดเลื่อน โดยสถานีที่มีลิฟต์ให้บริการอยู่มี 12 สถานี ได้แก่ สถานีช่องนนทรี สถานีสยาม สถานีหมอชิต สถานีอโศก สถานีอ่อนนุช สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุข สถานีบางนา สถานีแบริ่ง สถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่

 2. ทางเชื่อมสู่อาคารข้างเคียง : เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น บีทีเอสได้ประสานงานกับอาคารข้างเคียงเพื่อจัดทำทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 11 สถานี ดังนี้
- สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (N3) : แฟชั่นมอลล์, เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า, อาคารอุทุมพร
- สถานีราชเทวี (N1) : โรงแรมเอเชีย
- สถานีสยาม : สยามเซ็นเตอร์, ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, ดิจิตอล เกตเวย์, เซ็นทรัลเวิลด์
- สถานีชิดลม (E1) : เซ็นทรัล ชิดลม, เกษร, เซ็นทรัลเวิลด์, ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์, มณียา เซ็นเตอร์, โรงแรมเรเนซองส์, อัมรินทร์ พลาซ่า, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, เอราวัณ บางกอก
- สถานีเพลินจิต (E2) : อาคารปาร์คเวนเชอร์, อาคารเวฟ เพลส (โฮมโปรพลัส), ที่ตั้งของ บริษัทเว็บสวัสดี
- สถานีอโศก (E4) : โรบินสัน, โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, อาคารไทม์ สแควร์, เอ็กเชน ทาวเวอร์, อินเตอร์เชนจ 21, อาคารเทอร์มินอล 21
- สถานีพร้อมพงษ์ (E5) : ดิ เอ็มโพเรียม
- สถานีทองหล่อ (E6) : อาคารโนเบิล รีมิกซ์
- สถานีเอกมัย (E7) : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด
- สถานีอ่อนนุช (E9) : เทสโก้ โลตัส
- สถานีราชดำริ (S1) : โรงแรมเซนต์รีจิส
- สถานีศาลาแดง (S2) : อาคารธนิยะ, อาคารสีลมคอมเพล็กซ์, เจ-ซิตี้
- สถานีช่องนนทรี (S3) : อาคารสาธรสแควร์, อาคารสาธรนครทาวเวอร์
- สถานีสุรศักดิ์ (S5) : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
- สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) : เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, โตคิว, สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์

3. ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวบีทีเอส : สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถติดต่อขอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวบีทีเอส ทั้ง 3 แห่ง ที่สถานีพญาไท สยาม และสะพานตากสิน

การขนส่ง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล
สถานีขนส่งสายตะวันออก/ใต้ E7 สวนจตุจักร N8 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล N7
สถานีรถไฟหัวลำโพง W1 สวนลุมพินี S2 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ E3+
สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) N8 สวนหลวง ร.9 E9+ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน S2
บริษัทเว็บสวัสดี จำกัด & บูธ วันทูบุ๊ค E2 สวนพฤกษชาติ E9+ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ S2
ท่าสาทร (ตากสิน) S6 สวนสัตว์ดุสิต N3+ โรงพยาบาลสมิติเวช E5+
    สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ E5 โรงพยาบาลเดชา N2
    สวนสันติภาพ N3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ S2
    สวนเบญจสิริ E5    
    สวนรถไฟ N8    
ศูนย์วัฒนธรรมและอนุสาวรีย์ ตลาดและศูนย์การค้า
ศาลพระพรหม เอราวัณ E1,S1 อัมรินทร์ พลาซ่า S1 นารายณ์ภัณฑ์ (งานฝีมือ) E1
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ E4+ เซ็นทรัลชิดลม E1 พัฒพงษ์ S2
บ้านคำเที่ยง E4 เซ็นทรัลลาดพร้าว N8+ ประตูน้ำ (เสื้อผ้าขายส่ง) E1+
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ N3 ตลาดนัดจตุจักร N8 โรบินสัน สีลม / สีลมคอมเพล็กซ์ S2
สนามกีฬาหัวหมาก E8+ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม E5 โรบินสัน บางรัก S6
สนามกีฬาแห่งชาติ W1 เกษรพลาซ่า E1 สยามดิสโคเวอร์รี่ / สยามเซนเตอร์ / สยามสแควร์ CS
พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน W1 ห้างมาบุญครอง W1 เซลทรัลเวิลด์ E1
      เทสโก้โลตัส E9