บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเชียงใหม่และเชียงราย ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งได้แก่: ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปางใกล้กับวัดเจ็ดยอด เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้นประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้:

  1. แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนาเป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะ และหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ
  2. แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักร
  3. แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ ใต้ร่มอาณาจักรสยามตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช 2339และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม
  4. แสดงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจระยะแรก ระหว่างพุทธศักราช 2339 - 2463 และระยะที่สอง ระหว่างพุทธศักราช 2467 - 2482 เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ
  5. แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่นการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณะสุข
  6. แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปกรรมในประเทศไทย

จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ไม่ไกลมากนักเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชาวเขาสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ จัดเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานวัฒนธรรมของ ชาวเขา แต่ละเผ่าและจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวเขาเผ่าต่างๆ
พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันพุธ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

พิพิธภัณฑ์วัดเกตการามก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของศรัทธาวัดเกต อาคารพิพิธภัณฑ์ภายในวัดจัดแสดงสิ่งของแยกเป็นส่วนๆ ส่วนแรกเป็นห้องโถงจัดแสดงกลุ่มวัตถุประเภทต่างๆ ที่ถูกคนพบในสมัยโบราณต่างๆ กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องดนตรีล้านนาโดยส่วนมากเป็นเครื่องปั้นดินเผา และอีกหนึ่งในศิลปะวัตถุที่น่าสนใจที่สุดคือ "ธงช้างเผือก" การแสดงวัตถุที่มีวัสดุเป็นผ้า ธงต่าง ๆ ธงมังกร และยังมีรูปภาพย่านวัดเกตอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ถือเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันย่านวัดเกตเป็นทั้งย่านที่อยู่อาศัยและย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ในอดีตที่ผ่านมาประมาณ 100 กว่าปีเป็นภาพฉากในชีวิตประจำวันในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เรือในแม่น้ำปิง ย่านตลาดเก่าและตัวอย่างการดำเนินคดีทางอาญาก็มี ก่อนที่เชียงใหม่จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น พิพิธภัณฑ์เปิดให้เขาชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
เรือหางแมงป่อง (Scorpion-Tailed River Cruise)
เรือหางแมงป่องเป็นเรือโบราณถิ่นล้านนาคู่ลำน้ำปิงในสมัยก่อนใช้เป็นพาหนะบรรทุกสินค้าระหว่างภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร จนเกือบศตวรรษและเริ่มหายไปจากแม่น้ำปิงตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟสายเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างเรือหางแมงป่องขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และบริการนักท่องเที่ยวล่องเรือ ชมทัศนียภาพตลอดลำแม่ปิง
วัดเจ็ดยอด เรือหางแมงป่อง
รับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมที่พัก มาลงเรือที่ท่าเรือหน้าวัดศรีโขงจากนั้นก็จะมีพิธีกรบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเรือ จากนั้นล่องเรือไปตามลำน้ำและชมทัศนีย์ภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ตามริมแม่น้ำอย่างเช่น คุ้มเจดีย์กิ่ว เดิมเคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมีซึ่งอยู่หน้าเทศบาล จากนั้นข้ามผ่านสะพานไปจะเป็นชุมชนผู้ค้าเก่าแก่ที่สุดของวัดเกตและตลาดวโรรสซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ด้วย

จากนั้นล่องเรือผ่านท่าเรือท่าช้าง (จุดนี้ในอดีตเป็นแหล่งที่ช้างหลายร้อยเชือกถูกนำมาใช้งานในการลากซุง) ผ่านสะพานนวรัฐ โบสถ์คริต์แห่งแรกของเชียงใหม่และสถานที่เที่ยวอื่นๆ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่ตามแนวทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ

ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศในช่วงอดีตและเรื่องราวของลุ่มแม่น้ำ วิถีชีวิตและชุมชนชาวประมงพื้นบ้านแลดูคล้ายภาพเก่าจากศตวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยพิธีกรที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่

ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1-2 ชั่วโมงมีบริการแวะจอดพักอิริยาบถรับประทานของหวาน และผลไม้ ณ บ้านดินเรือหางแมงป่อง สวนผลไม้บริเวณใกล้ๆกับแม่น้ำปิง

สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ติดกับสวนรุกขชาติห้วยแก้วบริเวณเนินเขาระหว่างทางไป พระธาตุ ดอยสุเทพ เป็นที่อยู่ของแพนด้าที่สาธารณประชาชนจีนส่งมาเพื่อเป็นทูตสันถวไมตรีสายสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายในสวนสัตว์มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิด มีทั้งสัตวป่าที่มาจากแอฟริกาและเอเชีย รวมถึงนกชนิดต่างๆอีกมามายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
สวนสัตว์เปิดให้บริการทุกวัน: ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 15.00 น
อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 100 บาทและเด็ก 20 บาท
นอกจากนี้ภายในสวนสัตว์ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น ร้านอาหาร บริเวณสำหรับตั้งแคมป์ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติ่ม สวนสัตว์ที่เปิดให้บริการในช่วงเย็นและกลางคืน เป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกในประเทศไทย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุกรักษ์และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ภายในบริเวณสวนสัตว์แบ่งเป็นพื้นที่เป็น 3 โซนได้แก่: โซนซาวันนาซาฟารี, โซนเพร็ดดิเตอร์พราวและโซนจากัวร์เทรล เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่เหียะและหนองควาย อำเภอหางดงและสุเทพ ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 131 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตก 13 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชื่อเสียงในเรื่องของการทำผ้าไหมและทอผ้าฝ้าย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะซื้อของที่ระลึก ชมวิธีการทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้านแล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้าน เพื่อผึ่งแดดให้แห้ง ทำให้แลดูสวยงามด้วยสีสันและลวดลายบนร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น ร่มที่ผลิตในหมู่บ้านมี 3 ชนิดด้วยกันคือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้นตอนการผลิต เจ้าของบ้านก็จะอธิบายการทำกระดาษสาไปจนถึงวาดลวดลายบนร่มให้ชม ทั้งนี้ เพราะการทำกระดาษสายังใช้กรรมวิธีแก่าแก่น่าสนใจมาก โดยใช้วิธีง่ายๆ และส่วนใหญ่ทำด้วยมือทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ โทร. 053 248 604, 053 248 607, 053 241 466

สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกและหาดูได้ยากไว้ด้วย อาทิ สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย ไปตามถนนสายแม่ริม-สะเมิง 2 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 1 กิโลเมตร เป็นสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ มีฟาร์มผีเสื้อ แมวไทย และสัตว์อื่นๆ ให้ชมด้วย

เปิดให้บริการเข้าชมทุกวัน 08.00 - 17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่โทร. 053 299 588, 053 299 222

สวนกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 417 ไร่ ห่างจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่นๆ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ยังเป็นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ปีพ.ศ. 2549 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 ปี

เปิดให้บริืการ วันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง โทร. 053 114 110-5

ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย สิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ คิอ ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ เป็นส่วนที่จัดแสดงพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปาล์ม กว่า 58 ชนิด พืชจากป่าเมืองร้อน กระบองเพชร บอนสี สวนต้นไม้ประจำจังหวัด ,สวนไม้ดัด ซึ่งดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ, คิงคองสูง 6 เมตร และพญานาคยาว 130 เมตร ไม้ดัด 12 ราศรี พร้อมคำพยากรณ์ ,สวนสัตว์ สัตว์ที่นำมาแสดงได้แก่ อูฐ กวาง นกกระจอกเทศ คาศวารี่ เป็นต้น ,พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องหลักๆ 4 ห้อง คือ ห้องประดิษฐานพระแก้วขาวจำลอง ห้องเจ้าดารารัศมี ห้องชายหาญ ซึ่งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของชาวล้านนาในอดีต ห้องธารสินแสดงเครื่องรางของขลังของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล มีบริการพาทัวร์สวนโดยรถแทรม มีรถจักรยาน เรือ ให้เช่าเพื่อชมสถานที่ และมีบริการแคมปิ้งสำหรับกลุ่มนักเรียน และโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 118 หมู่ที่ 7 เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร. 053 868 891-3, 053 292 381-3 โทรสาร 053 868 894, 053 292 385

ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวน 3,500 ไร่ บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท้องที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ทางเข้าอยู่ด้านซ้ายมือบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 สายแม่ริม-สะเมิง สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตร จัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลักษณะการจัดสวนของที่นี่จะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถขับรถเที่ยวชมรอบ ๆ ได้

จุดแวะชม มีเส้นทางเดินเท้าที่จัดไว้ 3 เส้น คือ
1. สวนหิน-ศูนย์อนุบาลกล้วยไม้ไทย ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที 2. เส้นทางศึกษาพรรณไม้ รวบรวมพรรณไม้ไว้มากกว่า 10 วงศ์ เช่น กล้วย ปาล์ม ไซแคด เฟิร์น ขิง เป็นต้น ใช้เวลา 45-60 นาที 3. เส้นทางขึ้นเขา ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ปณ. 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180; โทร. 053 298 171-5 ต่อ 4736, 4739 โทรสาร 053 299 754; Website: www.qsbg.org

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตั้งอยู่ถนนทางหลวงสาย 107 เป็นสวนสาธารณะทั่วไป มีสนามหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดอกยืนต้น มีสระน้ำ มีน้ำตกด้านหลัง เหมาะสำหรับการพักผ่อนสำหรับช่วงวันหยุด บริเวณข้างสวนสาธารณะ มีการบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย ได้ในหลายพื้นที่ในสวนแห่งนี้

สวนดอกไม้ เป็นเหมือนประตูทางผ่านสู่ความเข้าใจในธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนไทยในภาคเหนือตอนบน ด้วยความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณจะได้รับการแบ่งปันจากครอบครัวสีหามงคล ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสวนแห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่ นอกจากนั้นเราเชื่อได้ว่า คุณอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเที่ยวในสถานที่อื่นๆ ด้วย อย่างเช่น ตลาดสดในท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติต่างๆ ที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ค่อนข้างหายาก แต่ที่สวนดอกไม้การ์เด้นของเรามี บริการด้านข้อมูล เกี่ยวกับชื่อของพืชชนิดต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อของต้นไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยหลายท่านในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ภายในสวนเรายังได้จัดเตรียมมัคคุเทศน์นำเที่ยวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อที่จะช่วยอธิบายให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ภายในสวน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ 386 หมู่ 10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230; โทร. 089-4339045; Website: www.dokmaigarden.co.th

‘กาด’ เป็นภาษาท้องถิ่นในภาคเหนือมีความหมายว่า ตลาด ตลาดอยู่ภายในโรงแรมโอเรียนเต็ล ดาราเทวี บริเวณถนนเชียงใหม่-สันกำแพง บนที่ที่การค้ากว่า 1,500 ตารางเมตรเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย อาคารร้านค้าก่อสร้างด้วยไม้แบบล้านนา ล้านช้าง สิบสองปันนาและมัณฑเลย์ มีการแสดงสถาปัตยกรรมจากประเทศลาวและคนท้องถิ่นในภาคเหนือ

มีร้านค้าขายสินค้าของท้องถิ่นเช่น ผ้าไหมและผ้าทอชนิดอื่นๆ เครื่องประดับและหัตถกรรมจำลองแบบในสมัยโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพภายในห้องสตูดิโอ ซึ่งมีทั้งฉากและชุดแต่งกายแบบล้านนาในสมัยก่อน กาดดาราเต็มไปด้วยภัตตาคาร ร้านอาหารและเบเกอรี่ มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใกล้ๆตลาดมีศาลาเล็กๆสำหรับเป็นที่นั่งพักใกล้สระน้ำ และสวนให้เดินเล่นผ่อนคลายตลอดทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับดนตรีเบาๆและเสียงเพลงเพราะในทำนองล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย เงียบสงบ มีความเป็นธรรมชาติในรูปแบบล้านนา

ตลาดจัดขึ้นทุกเย็นวันอาทิตย์บริเวณถนนราชดำเนินภายในเมืองเก่า โดยการปิดถนนกลางเพื่อทำการตั้งร้านค้าขายจำนวนมากให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม เลือกของสวยงามกันอย่างเพลิดเพลิน สองข้างทางเต็มไปด้วยสินค้าที่วางขายเช่น ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า บรรยากาศแบบสบายๆ ซึ่งตลอดเส้นทางนี้มีทั้งดนตรีไทยและสากลให้ฟังแบบเพลินๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมายทั้งที่เป็นคนไทยและต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดนัดที่เป็นแหล่งสวรรค์ยามค่ำคืนของเหมืองเชียงใหม่ ครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สินค้าส่วนมากจะเป็นงานหัตถกรรม ภาพวาด ของที่ระลึกจากชาวเขา และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากเมืองเชียงใหม่อย่างพวกผ้าท้องถิ่น ตลาดไนท์บาซาร์ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป
กาดสวนแก้ว (Central Plaza or Kad Suan Kaew))
ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ลักษณะอาคารอิฐสีน้ำตาลหลังใหญ่ ผสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวเมืองเชียงใหม่มากมาย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมความบันเทิงหลายอย่าง อาธิ แหล่งซื้อขายสินค้าหลากหลายชนิด ร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ชั้นนำระดับประเทศ ศูนย์ไอที และโทรศัพท์มือถือ ถนนคนเดินวัวลาย (ตลาดนัดวันเสาร์) ถนนวัวลายเป็นแหล่งผลิตและขายเครื่องเงิน เครื่องไม้และเครื่องใช้หัตถกรรมเลื่องชื่อของเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน ทุกวันเสาร์จะมีการจัดตลาดกลางแจ้งนาดใหญ่ เปิดขายเครื่องเงิน เครื่องเคลือบ สินค้าต่างๆ นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับอาหารท้องถิ่นและดนตรีที่แสดงตลอดทางที่เดินเลือกชมสินค้า ตลาดเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 22.00 น.

ถนนคนเดินท่าแพ (ตลาดนัดวันอาทิตย์) ตลาดเริ่มจากประตูท่าแพไปจนถึงถนนราชดำเนิน จัดขึ้นทุกๆเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเที่ยงคืน มีสินค้าหลากหลายชนิดวางขายเช่น สินค้าหัตถกรรม โคมไฟกระดาษสา ผ้าทอ งานฝีมือ ภาพวาด ตลอดสองข้างทาง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สนุกกับการเดินเลือกซื้อของจนลืมความเหน็ดเหนื่อย

ตลาดต้อนกลอง ตลาดจัดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ที่ชุมชนสันทราย-ต้นกก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้ามากมายสามารถดูและเลือกซื้อเช่น อาหารพื้นเมือง ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ดอกไม้ต้นไม้ตกแต่งบ้านและสวน มีกิจกรรมการสาธิตเทคนิคการเลี้ยงนกกระทาโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ การปลูกผักปลอดสารพิษโดยกลุ่มเกษตรกรและการแสดงฟ้อนรำกลองโบราณโดยกลุ่มดนตรีพื้นเมือง หรือนักท่องเที่ยวจะเลือกนั่งเรือชมวิถีชีวิตของคนชุมชน

ถนนคนเดินสินค้าหัตถกรรม อำเภอสันกำแพงก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นาสนใจสำหรับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพ อาหารพื้นเมือง ของฝากและสนุกสนานไปกับดนตรีพื้นเมือง ถนนคนเดินแห่งนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15.00 น ถึง 22.00 น.

ขณะนี้เชียงใหม่ เวลา 09:18 [ eng | ไทย ]