ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชุมพร
ข้อมูลแนะนำจังหวัดชุมพร
เกาะทะลุ
เกาะทะลุ
จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร คือ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงลาดเทจากทิศตะวันตกสู่พื้นที่ต่ำ ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญสายสั้น ๆ หลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี เป็นต้น

ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ดินประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด และด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายหาดค่อนข้างเรียบ มีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และ สาธารณรัฐสหภาพพม่า
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดระนอง 117 กม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 193 กม.
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ 183 กม.    
ระยะทางจากอำเภอเมืองชุมพรไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอปะทิว 30 กม. อำเภอหลังสวน 76 กม.
อำเภอท่าแซะ 32 กม. อำเภอละแม 95 กม.
อำเภอสวี 45 กม. อำเภอพะโต๊ะ 115 กม.
อำเภอทุ่งตะโก 62 กม.