สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ, ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดชัยภูมิ
บ้านกุดโง้ง (Kut Ngong)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กุดโง้ง เป็นหมู่บ้านที่มีโบราณวัตถุอันได้แก่ใบเสมาที่ทำด้วยหินสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆ ชาวบ้านได้นำใบเสมาเหล่านั้นประมาณ 20 ชิ้นมารวมกันไว้ในโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ซึ่งอยู่ในตำบลหนองนาแซงโดยทางเข้าวัดกุดโง้งมีอยู่ 2 ทางคือไปตามถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าบ้านกุดต้ม จากบ้านกุดต้มตรงไปจะถึงบ้านกุดโง้งอีก 12 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งไปตามถนนสายชัยภูมิ-สีคิ้ว หรือทางหลวงหมายเลข 201 จากแยกโนนไฮไปทางใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านขวาน้อย ตรงไปจนถึงบ้านบุ่งคล้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านกุดโง้งอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ปรางค์กู่ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ปรางค์กู่เป็นปราสาทที่ใช้ประกอบพิธีในสมัยโบราณ ภายในมีพระพุทธรูปสมัยทวารวดี โดยกษัตริย์ชัยวรมันต์ที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เรื่องอำนาจองค์สุดท้ายของกัมพูชาได้โปรดเกล้าให้สร้างไว้ในปี พ.ศ. 782–1220 ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมีเทศกาลจัดขึ้นเฉลิมฉลองทุกปีในเดือนเมษายน ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวง
พระเเท่นบัลลังก์ (Phra Thaen Banlang)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านเขว้า
พระแท่นบัลลังก์ อยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านแท่น ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ตัวพระแท่นสร้างด้วยหินซึ่งตรงกลางแท่นมีรูเจาะลึก สันนิษฐานว่าจะเป็นฐานยึดวัตุถุบางอย่างไว้ โดยที่รอบๆ รอยเจาะมีขอบและร่องคล้ายกับให้น้ำไหลออก อีกทั้งบริเวณพระเเท่นได้มีการขุดพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 2 องค์ สถานที่ตั้ง: อำเภอภูเขียว
พระธาตุหนองสามหมื่นประดิษย์ฐานอยู่ที่บ้านแก่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 25 กิโลเมตร พระธาตุอยู่ในวัดพระธาตุหนองสามหมื่นซึ่งเป็นวัดโบราณอายุเก่าแก่ซึ่งมีเจดีย์ที่สวยงามถูกสร้างขึ้น 400-500 ปีมาแล้ว โดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จากโครงการอิสานเขียว
ศาสนสถาน (Religious Site)
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล (Phra Chao Pho Phraya Lae Shrine)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลเจ้าพระยาแลตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า ระยะทาง 4 กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกจากศาลากลางจังหวัด โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยภูมิ-โรงเรียนบ้านเขว้า) ศาลเจ้ามีประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ยาวนาน ซึ่งเจ้าพ่อพระยาแลถูกประหารชีวิตโดยทหารลาว ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้านี้ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ์แก่เจ้าพระยาแล และเพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์อันเป็นขวัญกำลังใจแก่คนชัยภูมิ ทุกๆ ปีในวันพุธแรกของเดือนพฤษภาคมจะมีงานประเพณีฉลองเพื่อระลึกถึงพระยาแลเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ศาลเจ้าพ่อตาดโตน, ด้วง (Chao Pho Tat Tone Shrine, Duang)
ศาลเจ้าพ่อตาดโตน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ด้วง) ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่นับถือบูชาของชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง เจ้าพ่อตาดโตนเดิมทีย้ายมาจากเขมรเข้ามาในประเทศไทยในเวลาเดียวกันกับเจ้าพระยาแล ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยท่านได้บำเพ็ญตนเป็นชีปะขาว ยึดมั่นในสมถะกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและช่วยรักษาคนไข้ จึงเป็นที่นับถือเลื่อมใสของราษฎรมาก เมื่อท่านถึงแก่กรรมจึงสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานและประชาชนโดยทั่วไป โดยได้สร้างศาลไว้หลายแห่งได้แก่ ศาลเจ้าพ่ออาจารย์ด้วง ศาลปู่ด้วงที่ช่องสามหมอ ศาลปู่ด้วงที่วัดพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์และศาลเจ้าที่น้ำตกตาดโตนนี้ โดยมีประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อเป็นประจำทุกวันพุธ และมีการบวงสรวงใหญ่ปีละ4 ครั้ง
พระพุทรูปใหญ่สมัยทวาราวดี
สถานที่ตั้ง : อำเภอคอนสวรรค์
พระพุทรูปใหญ่สมัยทวาราวดี ประดิษย์ฐานอยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ 5 กิโลเมตร (ตรงแยกสถานีจ่ายน้ำหนองป่าบุก) พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักองค์ใหญ่รูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวาราวดี โดยชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" นอกจากพระพุทธรูปแล้วยังมีใบเสมาหินทรายที่มีการแกะสลักและไม่แกะสลักอีกหลายชิ้น อุทยานแห่งชาติภูแลนคา (Phu Laen Kha National Park )
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอแก่งค้อ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ป่าหินงามจันทร์แดง ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ผากล้วยไม้ น้ำตกตาดหินดาด น้ำตกตาดโตน ถ้ำพระ ผาเก้ง ผาแพ เป็นต้น ครอบคลุมพี้นที่ 200.5 ตารางกิโลเมตร สภาพเป็นพื้นที่ป่าที่กำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ภายในอุทยานมีความหลากหลายของธรรมชาติ เช่น หน้าผาและหินรุปร่างแปลกตา

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่สำรวจเป็นเทือกเขาภูแลนคา ภูเขียว ภูคำน้อย พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และที่ราบสูง ซึ่งจะมีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 200-725 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมียอดเขาที่มีความสูง 669 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมียอดภูแลนค ซึ่งเป็นยอดที่มีความสูง สูงสุดของพื้นที่ โดยมีความสูงประมาณ 725 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ทางด้านทิศใต้จะเป็นพื้นที่ลาด ซึ่งจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200-500 เมตร และพื้นที่ทางด้านทิศเหนือจะเป็นพื้นที่ลาดชันมาก มีหน้าผาหุบเขาเป็นส่วนใหญ่

น้ำตกตาดโตน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) และ ทางหลวงหมายเลข 2051 ประมาณ 21 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติตาดโตนครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทีอกเขาภูแลนคา น้ำตกที่ไหลลงมากระทบแผ่นหินกว้างทำให้เกิดภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนมีน้ำปริมาณมาก ภายในอุทยานยังมีน้ำตกผาเอียง น้ำตกทั้งสองแห่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ไปตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง 32 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรทอง สถานที่ตั้ง : อำเภอเทพสถิต
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร ของเทือกเขาพังฮวย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะเข้ การเดินทางไปยังอุทยาน ใช้ทางหลวงหมายเลข 200 ถึงบริเวณกิโลเมตร ที่ 121-122 เลี้ยวขวาและขับต่อไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร สถานที่น่าสนภายในอุทยานได้แก่น้ำตกไทรทอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปประมาณ 1 กิโลเมตร น้ำตกไหลลงมาจากชั้นหินสูงประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกกระเจียวที่งดงามไม่แพ้ ทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียวต้องเดินเท่าเข้าไปเท่านั้น นักท่องเที่ยวควรพักค้างแรมภายในอุทยาน สถานที่ตั้ง : อำเภอเทพสถิต
เป็นป่าที่มีหินรูปร่างแปลกตาและลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงาม เป็นลานหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะดิน และเนื้อหินทรายมานานนับลานปี วางเรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เต็มลาน บ้างก็มีรูปรา่างเหมือนกับตะปู หัวพญานาค ปราสาทโบราณ และรูปต่างๆ แล้วแต่จะจินตนาการ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 200 ไร่ มีต้นไม้น้อยใหญ่และดอกกล้วยไม้นานาชนิด ในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม มีดอกกระเจียวป่า เป็นดอกไม้ป่าที่มีสีชมพูและสีม่วงขึ้นเรียงรายรอบบริเวณของอุทยานจนกลางเป็นทุ่ง ซึ่งเวลามองดูก็จะเห็นสีชมพูปนขาวและมีสีเขียวของลำต้นและก้านใบเป็นสีเขียวสด ในฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม มีดอกกล้วยไม้และดอกไม้ป่าหลากหลายสีสรรรค์ขึ้นแทกระหว่างหิน

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้แก่ น้ำาตกเทพพนา และน้ำตกเทพประทาน และจุดชมวิวสุดแผ่นดินที่ราบสูง อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานที่มีความสูง 846 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สามาถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณเขตรอยต่อของ 3 ภาคได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ ในตอนเช้าจะมีกลุ่มหมอกลอยผ่าน

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-สี่คิ้ว) เลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านหนองบัวโคก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่ป้อมตำรวจเข้าไปประมาณ 29 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่อุทยานแห่งชาติอีก 14 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมดจากอำเภอเมือง 130 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองห้องพักได้ที่ : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ 0 1930 7581

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว สถานที่ตั้ง : อำเภอคอนสาร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อยู่บนเส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 24-25 มีพื้นที่ 1,560 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินทรายมีหน้าผาสูง ป่าเขียวขจี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำชี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรร์ของสัตว์ป่าและนกมากกว่า 350 ชนิด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ศึกษาพืชและสัตว์ จุดที่น่าสนใจที่สุดคือ ทุ่งกระมัง สนามหญ้ากว้างขวางไว้สำหรับเป็นอาหารแหล่งอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด เปิดให้เข้าชมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าเขตที่หน้าประตูทางเข้าก่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขตรักษาป่าพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : 0 2561 4292-3 ต่อ 706, 707