สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม, ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าอุเทน
อยู่บ้านท่าอุเทน ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน และอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ และชั้นที่ 3 คือเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระอาจารย์ศรีทัตถ์เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2454 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรม และปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี พระธาตุเรณู สถานที่ตั้ง : อำเภอปลาปาก
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ ยังมีพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระธาตุประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม-สกลนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2276 เลี้ยวเข้าวัดอีก 1.8 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอเรณูนคร
พระธาตุประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.2461 มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร มีพุทธลักษณะสวยงามมาก พระธาตุศรีคุณ
พระธาตุพนม (Prathat Phanom)
สถานที่ตั้ง : อำเภอธาตุพนม
พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 51 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีลงความเห็นว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1200–1400 ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมาตามลำดับ โดยกรมศิลปากร องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ ซึ่งนับว่าพระธาตุพนมนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาที่มีค่ายิ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย โรงแรมใน นครพนม สถานที่ตั้ง : อำเภอนาแก
อยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนมตามทางหลวงสาย 212 ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 223 ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงอำเภอนาแก และเลี้ยวซ้ายถึงวัดพระธาตุศรีคุณ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุศรีคุณซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแก ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม
ศาสนสถาน (Religious Site)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณกลางวัดจะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วจะประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูร ช่วงปี พ.ศ. 1328 ส่วนพระเทียมนั้นไม่ได้บุทองคำแต่ลงรักปิดทองเปลวใครเป็นผู้สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎ ในวันเพ็ญเดือนหก จะมีประชาชนมานมัสการพระติ้วและพระเทียมจำนวนมาก วัดศรีเทพประดิษฐาราม สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระแสง ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆโบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย์) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปปั้นของหลวงปู่นั้นจะอยู่ในตึกเทพสิทธาราม นอกจากนี้ยังมีอาคารที่สวยงามซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอารามจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
วัดมหาธาตุ (Wat Maha That)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง บนถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม ริมแม่น้ำโขง มีพระธาตุนครเป็นปูชนียสถาน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร วัดมหาธาตุสร้างในปี พ.ศ. 1150 โดยพระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทน์ และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงามมาก พระบางวัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ (Wat Trai Phum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าอุเทน
วัดตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลท่าอุเทน มีีพระบางพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด มีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สามารถทำให้ฝนตกได้
พระบางวัดไตรภูมิ (Pra Bang )
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าอุเทน
ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูง 80 นิ้ว แท่นสูง 2 นิ้วครึ่ง ฐานรูป 8 เหลี่ยม สูง 15 นิ้ว และฐานตั้งอยู่บนช้าง 8 เชือก สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2008 เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่าถ้านำออกมาแห่จะทำให้ฝนตก เมื่อพิธีแห่สงกรานต์ต้องนำพระบางออกมาแห่ การเดินทางจากจังหวัดนครพนม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ไปยังอำเภอท่าอุเทน อีกประมาณ 26 กิโลเมตรก็ถึงตัวอำเภอ จะมีรถสามล้อรับส่งไปวัดไตรภูมิ
สวนสาธารณะและหาดทรายท้ายเมือง หรือ หาดทรายทองศรีโคตรบูร (Hat Thai Meuang)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน จะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม หาดทรายจะยื่นออกไปไกลจนถึงกลางลำน้ำโขง หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวนิยมาเล่นน้ำเดินชมธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะยามดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมทางด้านทิศเหนือ ในฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเผยให้เห็นผืนทรายเกือบถึงฝั่งลาว บรรยากาศเหมาะที่จะนั่งชมธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจ
อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านแพง
ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวจังหวัดใช้เส้นทางสายนครพนม-บ้านแพง ทางหลวงสาย 212 ระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด ภูลังกาเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารใหญ่น้อยหลายสาย อาทิเช่น น้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี สภาพโดยรอบร่มรื่น และมีลานหินเล็กๆเหมาะสำหรับพักผ่อน, น้ำตกตาดโพธิ์ อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขามเป็นน้ำตก 4 ชั้น มีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่าน้ำตกตาดขาม เป็นต้น นอกจากนี้อุทยานยังเป็นแหล่งของดอกไม้ กล้วยไม้ และพรรณไม้นานาชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านแพง
อยู่ในเขตเทือกเขาลังกาอยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพงไป 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลำธารนี้ไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นลำห้วยขาม น้ำตกไหลลดหลั่นลงมาถึง 4 ชั้น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
เขื่อนหน้าเมืองนครพนม (Riverside Promenade)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านตัวเมือง โดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดานสาวคอย (Dansaocoi)
ภูกระแต กอล์ฟ คลับ สถานที่ตั้ง : อำเภอนาแก
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้ สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม และหนองหาร (แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในจังหวัดสกลนครได้ การเดินทางห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลูกรัง ใช้ได้ทุกฤดูกาล รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงบริเวณลานสาวคอยได้
ภูกระแต กอล์ฟ คลับ (Phu Kratae Golf Club)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พื้นที่สนามมีภูมิทัศน์สวยงามนอกจากเป็นสนามกอล์ฟยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวนครพนมด้วย บ้านนาจอก บ้านหนองจันทร์ (Ban Nong Chan Old Town)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บ้านหนองจันทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่ามีซากโบราณวัตถุปรักหักพังอยู่มากมาย และแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเดิมเป็นค่ายทหารของพระยาเชียงสา ที่ยกทัพจากเวียงจันทน์ไปช่วยท้าวคำสิงห์รบกับอริราชศัตรู
บ้านนาจอก, บ้านท่านโฮจิมินห์ (Ban Na Chok)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ถนนเลี่ยงเมืองทางด้านซ้ายมือ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดคือ นายโฮจิมินห์ ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปีพ.ศ. 2467–2474 หมู่บ้านนี้จะปลูกต้นไม้รอบบ้านอย่างร่มรื่น เช่น ต้นหมาก พลู กล้วย และชา นอกจากนี้บริเวณริมถนนยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารเวียดนามขายอีกด้วย สนใจเข้าชมติดต่อโทร. 0 4252 2430