บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกระบี่,เกาะพีพี ,เกาะลันตา และหมู่เกาะใกล้เคียง ด้วยราคาสุดพิเศษ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลทั่วไปของกระบี่และอ่าวนาง
กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่ ซึ่งมีประวัติศาตร์เก่าแก่มากแห่งหนึ่ง และมีการตั้งถิ่นฐานกันมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบเครื่องมือหิน ภาพสีโบราณ ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผาและโครงกระดูกหลายแห่งทั้งบริเวณหน้าผาและในถ้ำต่างๆของจังหวัดกระบี่ สันนิษฐานกันว่าที่มาของชื่อ “กระบี่” นั้นแปลว่า “ลิง” ซึ่งเมืองกระบี่เมื่อก่อนจะเป็นแขวงเมืองปกาสัยนั้นมีการจดบันทึกไว้ว่าเป็นที่ตั้งของเมือง “บันไทยสมอ” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 12 นักษัตรและขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองบันไทยสมอได้ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่าลิงมีความองอาจกล้าหาญเทียบเท่าทหารกองหน้า กระบี่ในสมัยนั้นอยู่ในการปกครองของอาณาจักรลิกอร์ซึ่งกลายเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

Ao Nangช่วงเริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่ได้สถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนั้น ในอดีตกระบี่เป็นแขวงหนึ่งการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช หรือที่เรียกกันสมัยนั้นว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาที่ครองเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นได้ให้พระปลัดเมืองตั้งค่ายจับช้างที่ตำบลปกาสัย และได้มีประชาชนจากเมืองนครศรีธรรมราชอพยพมาอยู่อาศัยและทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น เลยได้ยกระดับตำบลปกาสัยขึ้นเป็น “แขวงปกาสัย” และให้ขึ้นตรงกับเมืองนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2415 รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” จัดตั้งที่ทำการขึ้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในอำเภอเมืองกระบี่ในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าเมืองกระบี่คนแรกคือ หลวงเทพเสนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ได้ทรงโปรดเกล้าแยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชและให้เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงกับกรุงเทพ และ พ.ศ. 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาลภูเก็ตได้เห็นว่าศาลากลางที่บ้านตลาดเก่านั้นการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ที่ตำบลปากน้ำใกล้ปากอ่าว ซึ่งเป็นร่องน้ำลึก เรือใหญ่สามารถเทียบท่าได้ ให้เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดกระบี่จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะของข้าราชการ พ่อค้า และประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดสร้างพระตำหนักที่ประทับขององค์ราชินี ที่แหลมหางนาคแห่งนี้ ซึ่งห่างจากตัว เมืองกระบี่ ไป 30 กิโลเมตร ทางตะวันตกบนชายฝั่งทะเลอันดามัน
จังหวัดกระบี่แบ่งออกเป็น 8 อำเภอด้วยกัน คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอเกาะลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับและอำเภอเหนือคลอง Ao Nang Railay
● ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกระบี่อยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ระหว่าง 7.30 และ 8.30 ละติจูดเหนือ และ 98.30 และ 99.30 ลองจิจูดตะวันตก พื้นที่โดยรวมประมาณ 4,709 ตารางกิโลเมตร และมีเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆดังนี้

ทิศเหนือ - ติดกับ จังหวัดพังงา และ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก - ติดกับ จังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
ทิศใต้ - ติดกับ จังหวัดตรัง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก - ติดกับ จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน

● ระยะทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดใกล้เคียง (กม.) ระยะทาง (กม.)
พังงา 86 อ่าวลึก 43
ภูเก็ต 176 ปลายพระยา 66
ตรัง 131 เขาพนม 39
พัทลุง 193 คลองท่อม 42
สุราษฏร์ธานี 211 เกาะลันตา 45
นครศรีธรรมราช 233 ลำทับ 67
สตูล 279 เหนือคลอง 17

ภูมิศาสตร์
หาดไร่เลย์ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของจังหวัดกระบี่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขาและที่ราบต่ำบนแผ่นดินใหญ่ การบริหารจัดการส่วนจังหวัดกระบี่นั้นครอบคลุมมากกว่า 130 เกาะในทะเลอันดามัน ป่าธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นป่าชายเลนและต้นไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ ส่วนสภาพดินของจังหวัดกระบี่จะเป็นดินทรายเหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจจำพวก ต้นยางพารา ปาล์ม มะม่วง มะพร้าวและกาแฟ ด้านแม่น้ำสายหลักนั้นจังหวัดกระบี่มีแม่น้ำสายหลักที่ยาวประมาณ 5 กิโลเมตรซึ่งไหลผ่านตัวเมืองกระบี่แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายอื่นๆอีกได้แก่ คลองปกาสัยที่คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งน้ำนั้นไหลมาจากภูเขาที่สูงที่สุดของกระบี่ นั่นคือภูเขาพนมเบญจา
อากาศที่กระบี่เป็นปกติของพื้นที่ของลมมรสุมเขตร้อน ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม โดยปัจจัยหลักในการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็คือลมมรสุม พัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิโดยรวมของจังหวัดกระบี่ประมาณ 16.9 และ 37.3 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 2,568.5 มิลลิเมตร

เทศกาลเปิดฟ้าอันดามัน ● เทศกาลเบิกฟ้าอันดามัน
เทศกาลนี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นการฉลองเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ มีการแข่งขันกีฬาทางน้ำ การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดงาน
● พิธีลอยเรือของชาวเล
พิธีนี้จัดขึ้นบนเกาะลันตาในคืนพระจันทร์เต็มดวงของเดือน 6 และเดือน 11 ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาที่ ชาวเล ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ศาลาด่านและใกล้เคียงจัดขึ้น พวกเค้าจะรำร็องเง็ง (ซึ่งเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงของพวกเค้า) ไปรอบๆเรือที่ถูกวางไว้ตรงกลางลานพิธี ซึ่งพิธีส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเพลงและเต้นรำ เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อนำความมั่งคั่งและความสุขมาแก่ผู้เข้าร่วม