บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในพังงา ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ตามตำนานเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่เล่าต่อกันมาของเขาตะปู ถูกเรียกชื่อมาจากความโกรธของชาวประมงผู้หนึ่งที่พยายามจับปลาทุกวันเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปขายที่ตลาด จนมาวันหนึ่งชาวประมงผู้นั้นได้หาปลามาตลอดทั้งวันก็ยังไม่สามารถหาได้แต่ด้วยความอดทนของเขาก็พยายามหาต่อไป แต่ก็ยังไม่สามารถจับปลาได้ซักตัว

จนในที่สุดเขาก็ลองโยนแหหว่านลงไปอีกครั้งหนึ่งโดยหวังว่าครั้งนี้คงจะเป็นปลาอย่างที่ต้องการ เมื่อเหวี่ยงแหลงไปและดึงขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แหหนักมากจึงดึงขึ้นมาด้วยความระมัดระวังแต่ก็ได้ตะปูเหมือนเดิมชาวประมงผู้นั้นจึงหยิบขึ้นมาแล้วเหวี่ยงทิ้งลงในน้ำและทอดแหต่อไปกี่ครั้งก็ติดตะปูตัวเดิม

จึงเกิดโทสะขึ้นมาใช้มีดฟันตะปูขาดกระเด็นไปปักที่กลางทะเลกลายเป็นเขาตะปูนับตั้งแต่นั้นมา พื้นที่รอบๆ อ่าวพังงามีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงในเรื่องของความงามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะตะปู เกาะปันหยี ถ้ำลอดและเขาพิงกัน รูปเขียนบนผนังหินในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ด้วยความนิยมมากขึ้นของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวพังงา เมื่อ พ.ศ. 2517 จังหวัดพังาได้เสนอพื้นที่ดังกล่าวให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเป็น วนอุทยาน โดยใช้ชื่อว่า "วนอุทยานศรีพังงา" ต่อมากรมป่าไม้ไม้สำรวจบริเวณอ่าวพังงาเพิ่มและมีมติจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีพระราชกฤษีกาและประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1-2 เล่มที่ 98 ตอนที่ 64 เมือวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อว่า"อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา" มีพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคุลมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพดั้งเดิมของประเทศไทย นับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงาเลียบตามชายฝั่งจนถึง เมืองตะกั่วทุ่งและบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่อุทยาน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่อีก 42 เกาะได้แก่ เกาะเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน ตำบลนะโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองและตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาวเป็นต้น

เกาะเจมส์บอนด์  หรือ เกาะตะปู

ภูมิประเทศทั่วไปของบริเวณนี้ เป็นผลมาจากลักษณะโครงสร้างที่เรียกว่า รอยเลื่อน มีชื่อเรียกทางธรณีวิทยาว่า รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ที่ตัดผ่านด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต เข้าไปในอ่าวพังงาตามแนวคลองมะรุย คลองชะอุนและคลองพุมดวงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือรอยเลื่อนนี้ทำให้เกิดการบีบตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดพื้นที่ขนาดใหญ่กลายเป็นอ่าวพังงาในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรอยเลื่อนของหินแกรนิตทำให้เกิดภูเขาหินตะกอน หินแปร แทรกสลับซับซ้อนอยู่เป็นแนวทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามไปจรดทางใต้ของอ่าวพังงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาหินปูนซึ่งแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไปและยังได้นำเอาแร่ธาตุที่มีค่ามาสะสมตกผลึกเช่น แร่ดีบุก ตะกั่ว วุลแฟรม เหล็ก พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต์และทองคำ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังกล่าวทำให้เกิดเป็นช่องโพรงและถ้ำมากมาย

ทางน้ำไหลจะมาจากเกาะปันหยี ซึ่งมาทางทิศเหนือประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ ลำธาร และนอกจากนี้บริเวณรอบๆจะมีป่าชายเลนลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นลง
สภาพภูมิอากาศของอ่าวพังงา ลักษณะเป็นเขตทะเลร้อน มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีและมีอุณหภูมิสูง จากผลสถิติ 30 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2553 เก็บสถิติจากสถานีตรวจอากาศอำเภอตะกั่วป่า ฤดูฝล เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและมีร่องความกดอากาศต่ำปกคุลมภาคใต้เป็นระยะๆ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3,560.5 มิลลิเมตรและวัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวม 189 วัน อุณหภูมิขึ้นลงระหว่าง 23 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 83%สังคมพืชในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่:

ป่าชายเลน (Mangrove Forest)
ป่าชายเลนบริเวณภูเขาหินปูน : พบว่ามีพืชพันธ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนมากถึง 12 ชนิดเช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว นอกจากนี้ยังพบต้นจาก ที่เจริญเติบโตและพบได้บริเวณริมทะเล พื้นที่ดินเลนและเหงือกปลาหมอ ส่วนปรงทะเลพบน้อมากจะพบในบริเวณที่โล่งหรือบริเวณที่ป่าถูกทำลายเท่านั้น อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ป่าชายเลนบริเวณเขาหินเซลล์และควอทไซท์ : พันธ์ไม้สำคัญที่พบมีทั้งหมด 7 ชินดได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว สำหรับพืชชั้นล่างอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ เหงือกปลาหมอ ซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
ป่าชายเลนบริเวณเขาหินทราย : ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญในบริเวณนี้มีน้อยมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวแผ่นดินใหญ่ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่โกงกางใบเล็ก สำแพน แสม ตะบูนขาวและฝาด นอกจากนี้มักพบเสม็ดในบริเวณที่ติดกับป่าบกซึ่งน้ำทะเลมีความเค็มค่อนข้างต่ำ

ป่าบก (Land Forest) ป่าบกที่พบเป็นป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ ซึ่งจัดเป็นป่าดิบชื้น จำแนกได้ดังนี้ ป่าบกขึ้นบนพื้นที่เขาหินปูน พบอยู่กระจัดกระจายทั่วไปมี 2 ประเภทได้แก่ ป่าที่ขึ้นอยู่บนบก พื้นที่ค่อนข้างราบและบริเวณที่เรียกว่าเขาหินปูน ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขาประกอบด้วยพันธ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ขี้หนอน เหรียง ตะเคียนหินและชุมเห็ด สำหรับไม้พื้นล่าง จะขึ้นอยู่หนาแน่น พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เต่าร้าง เคยลำเพ็ง นอกจากนี้ยังมีพวกหญ้า ปาล์มและว่านชนิดต่างๆ อีกประเภทได้แก่ป่าที่ขึ้นอยู่บนที่สูงค่อนข้างชื้นของเขาหินปูน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็ก ค่อนข้างเตี้ย พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนหิน เขากวาง

ป่าบกที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่เขาหินเซลล์ คอวทไซท์ พันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณที่ลุ่มตามเชิงเขาที่มีความชื้นค่อนข้างสูงจะพบไม้ยางงา ขึ้นอยู่กระจัดกระจายและพบพันธ์ไม้อื่นที่สำคัญได้แก่ มังตาล พังกา เฉียงพร้านางแกเป็นต้น สำหรับไม้พื้นล่างพบพวกไผ่ผ่า พังแหร หญ้าและอื่น ป่าบกที่ขึ้นอยู่บนหินทราย พบในพื้นที่ค่อนข้างลาดมีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นไม่ค่อยสูงนัก ไม้พื้นล่างไม่หนาแน่น อาจเป็นเพราะขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ สตอตั๊กแตน พังกา แค สำหรับไม้พื้นล่างปรากฏอยู่น้อยมากส่วนใหญ่เป็นจำพวกหญ้า

 สังคมพืชน้ำ (Aquatic Plant Society)
จำแนกได้เป็น สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีเขียว นอกจากนี้ยังมีพวกหญ้าทะเล แพลงก์ตอนพืชจำนวนมากมาย สัตว์ป่า จากการสำรวจสามารถจำแนกได้ดังนี้

นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal animals) จากการสำรวจพบมากถึง 27 ชนิด ได้แก่ ลิงแสม ค่างถิ่งใต้ ชะนีธรรมดา นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในน้ำที่สำคัญได้แก่ โลมาขาว โลมาหัวขวดมาลายู โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

นก (Birds) จากการสำรวจพบนกทั้งสิ้น 120 ชนิด ที่สำคัญได้แก่ นกยางเขียว นกยางทะเล นกยางเปียและอื่นๆ อีกมากมาย

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) พบทั้งสิ้น 26 ชนิดได้แก่ เต่าหับ กิ้งก่าบินปีกสีส้ม งูสร้อยเหลืองและสัตว์อื่น

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibians) พบ 4 ชนิดได้แก่ กบน้ำเค็มหรือกบน้ำกร่อย กบหนอง กบนาหรือกบเนื้อ เขียดปาดและสัตว์อื่น

ปลา (Fishes) ประกอบด้วยปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาไหลทะเล ปลากระบอก ปลาปักเป้าทะเล ปลาที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งปะการังหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาผีเสื้อ ปลามีค่าทางเศรษฐกิจหลายพันธุ์ เช่นปลาในสกุลปลาทู

สัตว์ทะเลที่พบในอุยานแห่งชาติอ่าวพังงารวมมากกว่า 80 ชนิด : ได้แก่ปลา 24 ชนิด, กุ้ง 14 ชนิด, ปู 15 ชนิด และสัตว์ทะเลอื่นเช่นปลากระเบนอีก 16 ชนิด , ปลาฉลาม, ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจะได้พบกับปูม้า, กุ้งหงอนไก่, แม่หอบ(สัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกุ้งผสมกั้ง), ปลาจะระเม็ด, ปลาเก๋า, ปลาตาเดียว, ปลากะตัก, ปลากะรังแดงจุดน้ำเงิน ปลาทะเล, และบางครั้งอาจจะพบหมึกกระดอง, หมึกหอม, ปูลาย, ปลาทู, ปลากะรัง, ปลิงดำ, ปะการังสมอง, ปะการังเขากวางและปะการังที่ดูคล้ายดอกไม้คือ ปะการังอ่อน

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาถือว่ามีแหล่งแพลงก์ตอนที่อุดุมสมบูณ์ที่ล่องลอยอยู่ตามผิวน้ำ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเล ธาตุอาหารและอุณหภูมิ ทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโต แพลงก์ตอนเป็นอาหารหลักในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทั้งยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก่อนจะเติบโตและออกหากินในทะเลลึกได้

เกาปันหยี เกาะปันหยีแท้จริงแล้วเป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งก่อสร้างบนที่น้ำทะเลท่วมถึง บ้านได้ถูกสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำขึ้น น้ำลงของทะเล บริเวณหมู่บ้านตั้งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวปันหยีเป็นชุมนุมชาวประมงดั้งเดิม ประกอบอาชีพประกอบอาชีพประมงน้ำตื้นโดยการทำประมงน้ำตื้นโดยใช้อวนลอยโป๊ะ เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงประกระชัง เลี้ยงปลากระชัง ซึ่งปัจจุบันเกาะปันหยีเป็นชุมชนสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว โดยได้ทำการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศักเดิมบางส่วนให้เป็น ร้านอาหารและจำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

เขาพิงกัน (Khao Phing Kan)
ชื่อเขาพิงกันเกิดจากภูเขาหินที่แตกออกจากกัน หินที่เล็กกว่าเลื่อนลงมาขณะที่ฐานจมไปในดิน ส่วนบนยังคงพิงพันอยู่ ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงามมองออกไปในทะเลบริเวณอ่าวจะเห็น "เขาตะปู" หรืออีกชื่อที่รู้จักกันดีคือ เกาะเจมส์บอนด์ ลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเล คล้ายกับตะปูขนาดใหญ่ถูกตอกลงไปในน้ำเป็นภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่โดดเด่นที่สุดของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เป็นทางผ่านไปยังเกาะปันหยี บริเวณหน้าผาที่ยื่นออกไปทางทะเลมีภาพเขียนรูปสัตว์ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ กรมศิลปกรได้ทำการศึกษาและพบว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี สันนิษฐานว่าเป็นภาพวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่แวะมาจอดพักหลบลมมรสุม

ถ้ำลอด (Tham Lot)
เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่และกลวง เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำลอดจะมองเห็นภาพที่สวยงามของป่าชายเลน

เกาะพนัก เป็นเกาะที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นภูเขาหินปูนมีลักษณะคล้ายสุนัขมีหัวลำตัวและหางเป็นพวง อยู่ระหว่างเส้นทางไปเกาะปันหยี

เกาะพนัก (Panak Island)
เป็นเกาะที่มีความสวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและยังมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันอยู่ภายในถ้ำ

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  
เกาะห้อง ( Hong Island )
เกาะห้องเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นเขาหินปูนล้อมรอบประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ การท่องเที่ยวสำรวจโดยใช้เรือใบรอบเกาจะทำให้รู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ สัมผัสได้ถึงความงามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น น้ำทะเลสีคราม หาดทรายสีขาว

เกาะทะลุนอกเป็นภูเขาหินปูน มีถ้ำทะลุ คล้ายๆ ถ้ำลอดขนาดใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่า เรือสามารถลอดผ่านได้เป็นจุดพายเรือแคนูที่มีนักท่องเที่ยวนิยมกันมากแห่งหนึ่งในอ่าวพังงา

  แหลมพังงา เกาะตะปูและเขาพิงกัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่เรือนักท่องเที่ยวต้องและจอดแวะชื่นชมบรรยากาศและความงามของธรรมชาติเพื่อถ่ายภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ด้านหน้าของเกาะตะปูเป็นที่รู้จักกันมากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์

ถ้ำลอด (Lod Cave)
ถ้ำลอดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 50 เมตรตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติ ระหว่างทางนั่งเรือชมธรรมชาติจะเห็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สดในประเทศไทย

 
โรงแรมที่พัก -
สถานที่ตั้งแคมป์/กางเตนท์:
 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีบังกะโลและที่พักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 8 แห่งและยังมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับตั้งแคมป์และกางเตนท์
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 20/คน/วัน
สำหรับเข้าชม 2 คน ราคา 100 บาท/วัน
สำหรับเข้าชม 3 คน ราคา 200 บาท/วัน
สำหรับเข้าชม 8-10 คน ราคา 300 บาท/วัน
ที่พักใกล้อ่าวพังงา
บริการอาหาร-ท่าเทียบเรือ, การล่องเรือ ค่าธรรมเนียมการเช่าเรือ:  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีร้านอาหารให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณที่ทำการสำนักงานใหญ่ในเขตอุทยานและเกาะละวะใหญ่
มีท่าเทียบเรือให้บริการ 3 ท่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายัง ถ้ำลอด, เขาเขียน ,เขาหมาจู, เกาปันหยี,เขาทะลุ, เขาพิงกัน,เขาตะปู
ค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับ 12 ท่านราคา 650-800 บาทและสำหรับ 60 ท่านราคา 2,500-3,500 บาท
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีศูนย์บริการข้อมูลการศึกษาธรรมชาติที่บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง นอกจากนี้ยังให้บริการสำหรับเช่าห้องประชุมที่สามารถรับรองได้ประมาณ 50 คน มีอุปกรณ์มัลติมีเดียวครบครันและการจัดนิทรรศการสำหรับนักท่องเที่ยว

อื่น มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรหาดพังงา ● โดยรถยนต์ส่วนตัว: เริ่มต้นเดินทางจากอำเภอเมืองพังงามู่หน้าสู่อำเภอตะกั่วทุ่ง ผ่านศาลากลางจังหวัดรวมระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร จากนั้นเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กิโลมตร

● โดยเครื่องบิน: ใช้บริการเที่ยวบินลงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต, ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางอีกประมาณ 61 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 45 นาทีไปจังหวัดพังงา หลังจากนั้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายพังงา-ท่าด่าน อีกประมาณ 9 กิโลเมตรจะเจอท่าเรือด่านศุลกรเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตร

● โดยเรือ: ต้องการเช่าเรือ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อตัวแทนทัวร์ได้ด้วยตัวเอง

● โดยรถไฟ: มีรถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร ไปลงสถานีพุนพินจังหวัดสุราษฏร์ธานี จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงอำเภอเมืองจังหวัดพังงา

ชายหาด ● โดยรถโดยสารประจำทาง: มีรถโดยสารประจำทางทั้งรับอากาศและธรรมดา ราคา 441 บาทหรือแบบ วีไอพี ราคา 685 บาท ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพังงาประมาณ 850 กิโลเมตร จากสถานีขนส่งพังงามีรถโดยสารประจำทางสายพังงา-ท่าด่าน ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรค่าเดินทางประมาณ 20 บาท/คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประเทศไทย 82000
เบอร์โทร: (07) 641 1136, (07) 641 2188 แฟกซ์: (07) 641 3791 อีเมล์: reserve@dnp.go.th