บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน (PMBC)
ก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยและรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก หลังจากมีคณะสำรวจไทย-เดนนิส เป็นปีที่ 5 ในพื้นที่ทะเลอันดามันทางชายฝั่งของประเทศไทยใน พ.ศ. 2509 ข้อตกลงทวิภาคีแรก (สำหรับ 5 ปี) ได้มีการลงนามโดยรัฐบาลของประเทศไทยและเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ตามด้วยสัญญาที่ 2 (สำหรับ 4 ปี) และสัญญาที่3 ในตอนสิ้นปี พ.ศ. 2526 ด้วยการมีส่วนร่วมที่ลดลงจากรัฐบาลเดนมาร์ก ล่าสุดเป็นเวลา 5 ปีระหว่างสองรัฐบาลที่มีออกสัญญาสำหรับ พ.ศ. 2539 - 2543 ศูนย์ได้โอนมาจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการของไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันฯ แห่งนี้คือ การดำเนินการวิจัยและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและพฤกษาชายฝั่ง และสัตว์ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย นิเวศวิทยา และการศึกษาระบบในการเชื่อมต่อกับสมุทรศาสตร์และมลพิษในป่าชายเลน เตียงหญ้าทะเลและแนวปะการังที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ใช้กับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บการอ้างอิง และฐานการประมวลผลข้อมูลการศึกษาการสนับสนุนและ สร้างความตระหนักด้านความจำเป็นในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและทำเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ความแข็งแกร่งในประเทศและความร่วมมือกันระหว่างประเทศจะช่วยเพิ่มผลผลิตของสถาบันฯ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลุ่มการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยนี้มีหน้าที่ในการสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อผลทางข้อมูลขนาดใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์และการกระจายของชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของชนิดขององค์ประกอบและความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้มีการติดตามไว้ การวิจัยและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยชายฝั่งทะเลที่เสียหายเป็นสิ่งที่ถูกติดตามด้วย
กลุ่มชิววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยนี้ดำเนินการวิจัยในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เช่น แนวปะการังบริเวณปากแม่น้ำ เตียงหญ้าทะเล และประเภทต่างๆ ของชายหาด การวิจัยการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปัจจัยที่มีผลสำหรับพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในการประเมินความสำคัญของระบบนิเวศเหล่านี้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของทรัพยากรที่อาศัยอยู่ในทะเล นอกจากนี้ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ในระบบนิเวศตามชายฝั่งเป็นสิ่งที่ถูกติดตามและการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบกันด้วย
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและ ผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยนี้ศึกษาโครงสร้างชุมชนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประเมินสถานะของทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงในประเภทที่หลากหลายเกี่ยวกับทะเลและชีวิตสัตว์ทะเลใต้น้ำลึก ห่วงโซ่อาหาร และความอันตรายของการเติบโตอันผิดปกติของสาหร่าย เช่น ปรากฎการณ์น้ำแดง เป็นเป้าหมายของหน่วยนี้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตเป็นการดำเนินการอีกรุปแบบหนึ่ง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล
หน่วยนี้ดำเนินการวิจัยอนุกรมวิธานระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพระบบ วงศ์วานวิวัฒนาการ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เก็บจากถิ่นต่างๆ สิ่งที่จัดเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการอ้างอิงสำหรับท้องถิ่นและนักวิจัยระหว่างประเทศไว้ ประวัติชีวิตและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ได้ศึกษาไว้ ชนิดพันธุ์หายากและชนิดที่เสี่ยงสำหรับปลาในตู้กระจกที่ได้คาดหวังให้มีการพัฒนาไว้ ประชาชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก
วัตถุประสงค์ของหน่วยนี้คือการศึกษาการแพร่พันธุ์ ชีววิทยาและลักษณะประชากรที่ใกล้สุญพันธุ์และชนิดการคุกคามทางทะเล โดยเฉพาะ เต่าทะเล พยูนและปลาวาฬในทะเลอันดามัน ชีววิทยา โครงสร้างชุมชน พันธุศาสตร์ประชากร และการตั้งค่าที่อยู่อาศัยที่อยู่ในการศึกษา หน่วยยังสื่อสารข้อมูลใหม่เกี่ยวกับชนิดของสัตว์เหล่านี้เพื่อเพิ่มการรับรู้ของประชากรที่จำเป็นต้องอนุรักษ์
กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยรับรองในงานวิจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพพารามิเตอร์เป็นปัญหามลพิษทางทะเล พื้นที่เขตการศึกษารวมถึงชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ และน้ำทะเลของทะเลอันดามัน มีการติดตามน้ำทะเลของชายฝั่งและวิธีชีวพิษในผลกระทบของมลพิษที่จะดำเนินชีวิตในทะเล สมุทรศาสตร์ชีวภาพของทรัพยากรปลาผิวน้ำที่สำคัญในทะเลอันดามันที่ยังอยู่ภายใต้การสอบสวน
การบริการทั่วไป
หน่วยนี้มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนศูนย์ทั้งหมด หน้าที่นี้รวมถึงงานเอกสาร บัญชี พนักงาน การรักษาความปลอดภัย สาธารณูปโภค เป็นการให้บริการตลอดจนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หน่วยยังได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และให้การเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องสมุด และเรือวิจัย (หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ และหม่อมราชวงศ์ บุญเลิศ ผาสุก)จะรวมอยู่ในหน่วยนี้ด้วย
แผนที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตอัตราค่าเข้าชม / เวลาเปิดทำการ
เปิดทุกวัน: 08.30 น. - 16.00 น.
ค่าเข้าชม: คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ฟรี สำหรับเด็กที่สูงน้อยกว่า 108 เซนติเมตร
ที่ตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต บริเวณที่เรียกกันว่าแหลมพันวา ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถสองแถว หรือ รถตุ๊กตุ๊ก
เลขที่ 51 ถนนศักดิเดช จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: (076) 391126 แฟกซ์: (076) 391406
อีเมล์: pmbc@phuketinternet.co.th
เว็บไซต์: http://www.pmbc.go.th; http://www.phuketaquarium.org