บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในระยอง และเกาะเสม็ด ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดระยอง โดยมีความประสงค์ที่จะขอคำแนะนำทางด้าน การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหารการกิน หรือแม้กระทั่งข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลอื่นๆ หรือต้องการร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่

การท่องเที่ี่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานระยอง)
สถานที่ตั้ง: 153/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร.: 0 3865 5420-1, 0 3866 4585
โทรสาร: 038 655 422
บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อนำเข้ามาแล้วต้องขายหรือฝากเงินนั้นกับธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทยภายใน 360 วัน นับตั้แต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน สถานทูตต่างประเทศและผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ รวมถึงพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชำนัญพิเศษ องค์การหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย

- นักท่องเที่ยวที่ต้องการนำธนบัตรเงินตราต่างประเทศติดตัวเพื่อออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศนั้นต้องไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า จะต้องสำแดงรายการที่ด่านศุลกากรทุกครั้งด้วย

- นักท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศไทย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทย โดยการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีมีเงื่อนไข ดังนี้

- นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทยได้
กรณีเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งจากต่างประเทศ สามารถฝากได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน
กรณีเงินที่ฝากเข้าบัญชีได้รับชำระหนี้จากบุคคลในประเทศหรือเป็นเงินกู้จากธนาคารรับอนุญาต ต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามระเบียบ สำหรับการถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

- นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ สามารถเปิดบัญชีเงินบาทไว้กับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทยได้ 2 ประเภท ดังนี้
กรณีแรก บัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีต้องเป็นไปเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารทางการเงินในประเทศไทย เช่น หุ้น พันธบัตร เป็นต้น
กรณีที่สอง บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน เช่น ค่าสินค้าบริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินกู้ยืม เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยอดคงค้างในบัญชี ณ สิ้นวันสำหรับบัญชีแต่ละประเภท ต้องไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อราย และ ห้ามโอนเงินระหว่างบัญชีแต่ละประเภท

- การชำระค่าสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว ได้แก่
ค่าสินค้าออก: ผู้ส่งสินค้าออกที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า จะต้องนำเงินค่าของส่งออกเข้ามาในประเทศทันทีที่ได้รับชำระเงินจาก ผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งต้องไม่เกิน 360 วันนับแต่วันที่ส่งของออก และจะต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาตภายใน 360 วัน นับแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า
ค่าสินค้าเข้า: ผู้นำสินค้าเข้าสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศหรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปชำระค่าของนำ เข้า หรือของที่สั่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่นำของเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัด และการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไปชำระค่าของนำเข้า สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน
ค่าบริการ: บุคคลหรือนิติบุคคลไทยที่ได้รับเงินค่าบริการจากต่างประเทศตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องนำเงินเข้ามาใน ประเทศทันทีที่ได้รับชำระเงินจากต่างประเทศ ซึ่งต้องไม่เกิน 360 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม และจะต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคาร รับอนุญาตภายใน 360 วันนับแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า
การชำระค่าบริการให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลในต่างประเทศ: เช่น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินกำไร หรือค่ารอยัลตี้ รวมถึง การโอนเงินเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา สามารถกระทำได้ตามภาระโดยแสดงเอกสารหลักฐานต่อธนาคารรับอนุญาต สำหรับการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำติดตัวไป เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นำไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในไทยหรือในประเทศดังกล่าว ให้ลงทุนหรือให้กู้ยืมเป็นเงินบาทได้

- นักท่องเที่ยวท่านใดซื้อ ขาย ฝาก หรือถอนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตจำนวนตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต่อธนาคารรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด

- นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ที่ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย
เช็คเดินทาง / เช็ค / บัตรเครดิต
เช็คเดินทาง เป็นตราสารการเงินแบบหนึ่งที่ธนาคารและร้านค้าทั่วโลกให้การยอมรับ ดังนั้นทางธนาคารทุกแห่งทั่วในประเทศไทย จึงให้บริการเช็คเดินทาง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยกว่าการพกเงินสดของนักท่องเที่ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ หากเกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม สามารถขอรับคืนเป็นเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ธนาคารตัวแทนทั่วโลก โดยสามารถติดต่อซื้อเช็คเดินทางได้ที่สาขาของธนาคารต่างๆ ที่มีบริการด้านต่างประเทศทุกแห่ง เพียงแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเช็ค เช่น หนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น เช่นเดียวกับบริการด้านบัตรเครดิต ซึ่งได้รับการยอมรับกันทั่วโลก เช่น วีซ่า อเมริกันอ็กซ์เพรส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์คลับ และ JCB ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเหล่านี้ได้ตามโรงแรมใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้า และภัตตาคารขนาดใหญ่ นอกจากใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้ว ยังสามารถใช้ถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน หรือ เบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ตามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย

คำแนะนำในการใช้เช็คเดินทางอย่างปลอดภัย
เมื่อนักท่องเที่ยวมีการซื้อเช็คจากธนาคารแล้ว ควรบันทึกหมายเลขอ้างอิงที่อยู่หน้าเช็ค รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่ออเมริกันเอ็กซ์เพรส ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการสูญหายของเช็ค โดยควรแยกเก็บไว้ต่างหาก และไม่ควรเก็บเช็ครวมกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนเช็คต่อหน้าแคชเชียร์หรือผู้รับเงินเมื่อต้องการจะใช้เท่านั้น ไม่ควรเซ็นไว้ล่วงหน้า
เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดระยองนั้น นักท่องเที่ยวควรที่จะจดจำเบอร์โทรศัพท์สำคัญของสถานที่สำคัญต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการขนส่ง บริการโรงแรมที่พัก บริการทางด้านการการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

หน่วยงานส่วนใหญ่ที่ให้บริการเหล่านี้ มีเจ้าหน้าที่บริการด้านภาษาอังกฤษ และมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เบอร์โทรศัพท์สำคัญได้แสดงตามข้อมูลด้านล่าง โดยแยกเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่าย ดังนี้

ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานกรุงเทพฯ 0 2674 5555
- สำนักงานเกาะสมุย 0 7742 9999
 
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 1699
สถานีขนส่ง 0 3824 5186, 0 3861 1378-9
ศาลากลางจังหวัดระยอง 0 3869 4000
ตำรวจทางหลวง 1193
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 3863 8674
สถานีอุตุนิยมวิทยา 0 3865 5075, 1182
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ 0 3865 3751-4
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 1133
สายด่วนตำรวจ 191
สำนักงานการท่องเที่ยวระยอง 0 3865 5420, 038 664 585
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 0 3865 1669, 1155
 
ที่ทำการไปรษณีย์
ระยอง 0 3861 1001
ท่าประดู่ 0 3861 2700
กะเฉด 0 3864 7100
แกลง 0 3867 1176
บ้านค่าย 0 3864 1446
บ้านฉาง 0 3860 1182
ปลวกแดง 0 3865 9007
มาบตาพุด 0 3868 7063-4
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 0 3860 8058, 0 3860 8139
 
สถานีตำรวจภูธร
สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง 0 3860 1111
สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย 0 3864 1111
สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ 0 3863 8111
สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง 0 3868 3111
สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา 0 3896 9218-9
สถานีตำรวจภูธรแกลง 0 3867 1111, 0 3867 1522
สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด 0 3860 7111
สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง 0 3861 1111, 0 3861 3676
สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น 0 3889 4250
สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา 0 3863 6111
สถานีตำรวจภูธรหนองกรับ 0 3896 1336
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ 0 3866 1191
สถานีตำรวจภูธรเพ 0 3865 1111, 0 3865 2999
สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง 0 3865 9201
สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง 0 3863 4258
สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ 0 3866 1111
 
การเดินทาง
เครื่องบิน
สนามบินอู่ตะเภา 0 3862 0189
 
รถโดยสารประจำทาง
มีบริการรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ มายัง จ.ระยอง ตั้งแต่เวลา 04.00-22.00 น.
บริษัท ระยองทัวร์
- สถานีขนส่งเอกมัย 0 2712 3662
- สถานีขนส่งหมอชิต 0 2936 1216
บริษัท เชิดชัยทัวร์
- สถานีขนส่งเอกมัย 0 2391 2237
- สถานีขนส่งหมอชิต 0 2936 0199
บริษัท ขนส่ง จำกัด
- สถานีขนส่งเอกมัย 0 2391 2504
- สถานีขนส่งหมอชิต 0 2936 2852-66 ต่อ 311
 
มีบริการรถโดยสารประจำทางจากจ.ระยอง ไปยัง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 03.00-21.30 น.
บริษัท ระยองทัวร์ 0 3886 1354-5
บริษัท เชิดชัยทัวร์
- สามย่าน 0 3867 4144
- เพ 0 3861 1528
บริษัท ขนส่ง จำกัด 0 3861 1378
บริษัท นครชัยแอร์ 0 3861 6009
 
เรือโดยสาร
จากบ้านเพไปเกาะเสม็ด มีเรือโดยสารไปยังหาดต่างๆ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
ท่าเรือนวลทิพย์ 0 3865 1956
ท่าเรือเพ 0 3889 6155-6
ท่าเรือศรีบ้านเพ 0 3865 1901
ท่าเรือเสรีบ้านเพ 0 3865 1134-5
ท่าเรือโชคมานะ 0 3865 3577
ท่าเรือโชคกฤษดา 0 3865 2040
 
ธนาคารและเครื่องบริการเงินด่วน (ATM)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
- สาขาหลัก บ้านฉาง 0 3860 5550-4, 0 3860 5565-7
- สาขาหลัก ระยอง 0 3861 2603, 0 3880 0464-8
- ศูนย์ OSS ปลวกแดง 0 3865 9870-1
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
- ตลาดสดสะพาน 4 (ระยอง) 0 3866 0140-1
- นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) 0 3865 6432-3
- บิ๊กซี ระยอง 0 3801 1904-5
- มาบตาพุด 0 3860 8009-11
- ระยอง 0 3880 0228-9
- เทสโก้ โลตัส บ้านฉาง 0 3869 5314-5
- เทสโก้ โลตัส บ้านเพ (ระยอง) 0 3865 2131-2
- เทสโก้ โลตัส ระยอง 0 3861 6452-3
- แหลมทอง ระยอง 0 3880 9142-3
- แกลง 0 3867 2517-9
- บ้านฉาง 0 3888 2916-20
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 0 3861 6077-79
 
ธนาคารทิสโก้ 0 3880 8555
 
ธนาคารทหารไทย
- สาขา บ้านฉาง 0 3888 0585-8
- สาขา บ้านค่าย 0 3864 1002-3
- สาขา เนินเขาดิน 0 3866 9498, 0 3866 9500
- สาขา แกลง 0 3888 4595-7, 0 3888 4463-5
- สาขา ระยอง 2 0 3861 7311-4, 0 3861 7470-4
- สาขา แหลมทองพลาซ่า ระยอง 0 3861 0229, 0 3861 0230
 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด
- สาขาระยอง 0 3861 4730-3, 0 3861 4735-6
- สาขาบ้านฉาง 0 3860 3120-3
- สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด 0 3895 5284-6, 0 3895 5288
- มาบตาพุด 0 3860 7945, 0 3860 7947
- สาขาแหลมทอง ระยอง 0 3802 3400-3
 
ธนาคารกรุงเทพ
- บ้านฉาง 0 3869 5544-5
- เทสโก้โลตัส บ้านฉาง 0 3860 385-7, 0 3860 1586
- แกลง 0 3867 1170, 0 3867 2503-4
- เชิงเนิน (สาขาย่อย) 0 3880 0240-2
- เทสโก้ โลตัส ระยอง 0 3880 0535-9
- นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 0 3868 7979, 0 3868 7793-4
- บ้านเพ 0 3865 1967-8
- บิ๊กซี ระยอง 0 3862 4116-7
- มาบตาพุด 0 3860 8535-6, 0 3860 8122-3
- ระยอง 0 3861 3095, 0 3861 3047-8
- โฮมโปร ระยอง 0 3861 0037-8, 0 3861 0088
- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 0 3865 6458-60
- นิคมพัฒนา 0 3863 6204, 0 3863 6248
 
ธนาคารกสิกรไทย
- แกลง 0 3888 4119-21
- ถนนจันทอุดม ระยอง 0 3861 6002-5
- บ้านฉาง 0 3888 2875-7
- มาบตาพุด 0 3860 7518-21
- ย่อยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 0 3865 0334-8
- ย่อยนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 0 3865 6494-8
- รอยอง 0 3861 1007
 
ธนาคารออมสิน
- สาขา บ้านค่าย 0 3864 1009, 0 3864 1767
- สาขา บ้านฉาง 0 3860 1043
- สาขา ปลวกแดง 0 3802 5900-1
- สาขา เพ 0 3865 3260
- สาขา เนินพระ 0 3861 9042-4
- สาขา เดอะสตาร์ ระยอง 0 3861 0543-4
- สาขา เขตระยอง 0 3862 2936, 0 3862 2939
- สาขา ระยอง 0 3861 1005, 0 3861 7270
- สาขา มาบตาพุด 0 3868 1300
- สาขา แกลง 0-3867-1784,0-3867-1717
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- สาขากะเฉด 0 3864 8295-6
- สาขาแกลง 0 3867 4427-8
- สาขานิคมพัฒนา ระยอง 0 3863 7585-6, 0 3889 7504
- สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 0 3865 6256-7, 0 3895 4704
- สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 0 3865 6446-8
- สาขาบ้านฉาง 0 3860 4771, 0 3860 4772
- สาขามาบตาพุด 0 3860 8891-4
- สาขาระยอง 0 3861 6072-3
- สาขาสตาร์พลาซ่า ระยอง 0 3862 3842-4
- สาขาสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค 0 3866 0000-2
- สาขาไออาร์พีซี ระยอง 0 3862 3939-41
 
ธนาคารนครหลวงไทย
- แกลง 0 3888 7003-9
- นิคมพัฒนา 0 3863 6090-1
- บ้านเพ 0 3865 1995, 0 3865 1997
- มาบตาพุด 0 3868 2531-3
- ระยอง 0 3861 4913-4
- ปลวกแดง 0 3865 9768, 0 3865 9769
 
ธนาคารกรุงไทย
- สาขาแกลง 0 3867 1765, 0 3867 1200
- สาขาท่าประดู่ 0 3861 5180
- สาขาเทสโก้โลตัส ระยอง 0 3862 4161, 0 3862 4511
- สาขาบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง 0 3865 1540, 0 3865 1542-3
- สาขาบิ๊กซี ระยอง อำเภอเมืองระยอง 0 3862 1793, 0 3862 1853
- สาขาระยอง 0 3861 6101
- สาขาศูนย์การค้าระยอง 0 3801 1400-2
- สาขาห้างแหลมทอง ระยอง 0 3802 3792-3
- สาขานิคมพัฒนา (ระยอง) 0 3863 7343-5
- สาขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีส 0 3866 0046-7
- สาขาบ้านฉาง 0 3860 2684
- สาขาปลวกแดง 0 3865 9777-8
- สาขามาบตาพุด 0 3860 7998-9
- สาขาวังจันทร์ 0 3888 8254-5
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านค่าย 0 3864 1005-6
โรงพยาบาลบ้านฉาง 0 3860 3838
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 0 3892 1999
โรงพยาบาลแกลง 0 3867 7533-40
โรงพยาบาลมาบตาพุด 0 3868 4444
โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 0 3869 1800, 0 3868 2136-9
โรงพยาบาลปลวกแดง 0 3865 9005
โรงพยาบาลศูนย์ระยอง 0 3861 1104
โรงพบาบาลวังจันทร์ 0 3866 6174-5
โรงพยาบาลกองบินทหารเรือ บ้านฉาง 0 3824 5194