สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดฉะเชิงเทรา, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 13°41′15″ เหนือ และลองติจูด 101°04′13″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 20 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.4 30.1 31.2 30.9 30.4 29.4 28.4 28.9 28.0 28.2 27.5 29.3
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
35.0 27.1 37.7 162.4 207.8 228.9 495.7 249.1 226.9 0.3 1.7 152.1

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร