สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดชัยนาท, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดชัยนาท, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 15°11′06″ เหนือ และลองติจูด 100°07′29″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 16.854 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.1 29.7 31.6 31.6 30.2 29.4 28.5 28.8 27.6 27.3 26.5 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.3 0.5 27.5 74.8 141.1 85.3 146.8 285.0 249.1 0.0 14.7 93.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร