สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร, ที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว เมืองกำแพงให้ความเคารพเป็นอย่างมาก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น และเป็นโบราณสถานที่มีประวัติ อันยาวนาน โดยด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาด ใหญ่ ซึ่งโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม และโบราณสถานฝั่งตะวันตกเฉียงใต้คือเมืองไตรตรึงส์ ซึ่งอยู่ห่าง จากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร มีศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมืองและเขตนอกกำแพงเมือง หรือที่เรียกกันว่าเขตอรัญญิก บริเวณใจกลางเมืองกำแพงเพชร มีวัดสำคัญคือวัดพระแก้วเป็นลักษณะวัดหลวงที่มีเฉพาะเขต พุทธาวาส ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบวิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงเป็นแท่งๆ โดยรอบและมีรูปแบบการสร้างสไตล์ศรีลังกา
เมืองนครชุม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นเมืองโบราณอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง กำแพงเมืองเป็นมูลดินสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปตามแม่น้ำปิง ในกำแพงที่ว่านี้มีโบราณสถานอยู่ 2-3 แห่ง อาทิเช่น กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินก่อนเข้าตัวเมืองซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของจตุรมุขศิลาแลงยาว 83 เมตรสูง 6 เมตร
ศาสนสถาน
วัดพระสี่อิริยาบถ หรือ วัดพระยืน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดพระสี่อิริยาบถ
วัดพระสี่อิริยาบถ
วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน กำแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง 2 เมตร มีเสาลูกกรง เป็นศิลาแลงเหลี่ยม และมีทับหลังบนมุข หน้าวิหาร สิ่งสำคัญของวัดได้แก่ มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐาน พระพุทธรูป 4 ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน และนอน อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียง พระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์ เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แบบกำแพงเพชรคือ พระนลาฏกว้าง และพระหนุเสี้ยม
หอไตรวัดคูยาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำ และมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสาบและหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือและคัมภีร์ทางพระพุทธ ศาสนา
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนครชุม มีเจดีย์ที่สร้างแบบพม่า ทางใต้ของพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดสมัยสุโขทัยและอยุธยา เจดีย์เดิมเชื่อว่าสร้างตามแบบศิลปะสมัยสุโขทัย แต่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพม่าเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา เมืองโบราณชื่อเมืองไตรตรึงส์ ถูกสร้างโดยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงรายลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 1542 ในปัจจุบันสภาพเมืองทรุด โทรมไปมาก เหลือแต่เจดีย์และเชิงเทินเท่านั้น การเดินทางโดยใช้เส้นทางกำเเพงเพชร-คลองลานประมาณ 18 กิโลเมตร
วัดพระธาตุ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดพระธาตุเป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ทางตะวันออกของของเมืองกำแพงเพชร มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงและปั้นอิฐ ฐานสี่เหลี่ยมกว้างรอบวิหารจะเป็นกำแพงหินทราย มีประตูในแต่ละด้านซึ่งลักษณะเจดีย์เป็นแบบกําแพงเพชร
วัดพระนอน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยม ห้องอาบน้ำและศาลาท่าน้ำซึ่งนับว่าเป็นศิลาแลงที่มี ขนาดใหญ่ที่สุด โดยที่ฐานและเสาเป็นศิลาแลง ซึ่งเสานี้ตัดมาจากแหล่งกำเนิดทั้งแท่งมีขนาดกว้างและยาว 1.1 เมตร ความสูง 6.4 เมตร ซึ่งเป็นศิลาแลงเสมาที่เหลืออยู่ สลักเป็นรูปเทพพนมและอื่นๆ ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารพระนอนที่มี ขนาดใหญ่หาดูได้ยากแห่งหนึ่ง
วัดช้างรอบ
วัดช้างรอบ
วัดอาวาสใหญ่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดที่ก่อสร้างใหญ่โต มีเจดีย์และวิหาร อยู่ริมถนนที่ไปอำเภอพรานกระต่ายห่างจากประตูโคมไฟไปทางเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร กำแพงวัด เป็นศิลาแลง กลางวัดมีฐานพระเจดีย์แปดเหลี่ยมใหญ่และด้านหน้าวัดอาวาสใหญ่ ริมถนนมีบ่อสี่เหลี่ยมใหญ่ขุดลงไปในพื้นศิลาแลงเรียกว่า "บ่อสามแสน"
วัดสิงห์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยม ห้องอาบน้ำและศาลาท่าน้ำซึ่งนับว่าเป็นศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดย ที่ฐานและเสาเป็นศิลาแลง ซึ่งเสานี้ตัดมาจากแหล่งกำเนิดทั้งแท่งมีขนาดกว้างและยาว 1.1 เมตร ความสูง 6.4 เมตร ซึ่งเป็นศิลาแลงเสมา ที่เหลืออยู่ สลักเป็นรูปเทพพนมและอื่นๆ ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารพระนอนที่มีขนาดใหญ่หาดูได้ยากแห่งหนึ่ง
ศาลพระอิศวร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัม ฤทธิ์ที่จำลองขึ้น เทวรูปพระอิศวรองค์เดิม ปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เทวรูปองค์เดิมนี้ในสมัย รัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียร และพระหัตถ์ ส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอ พระเศียร และพระหัตถ์คืน และทรงประทานพระอิศวรจำลองให้แทน ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงเบอร์ลิน วัดช้าง หรือ วัดนาควัชระโสภณ
วัดช้าง หรือ วัดนาควัชระโสภณ
วัดช้างรอบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลาน ประทักษิณ ประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือก มีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษา ในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีเจดีย์แบบพม่า 1 องค์ สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อย่างศิลปะสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า เนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยามากมาย
วัดช้าง หรือ วัดนาควัชระโสภณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดที่มีคูน้ำล้อมรอบ มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม มีช้างล้อมรอบ 16 เชือก มีเจดีย์รายวิหารจตุรมุข และกำแพงล้อมรอบ ปัจจุบันเป็นสำนักวิปัสนา มีชื่อเสียงที่เป็นต้นพิมพ์พระซุ้มกอ (พระเครื่อง) ซึ่งปัจจุบันหาบูชาได้ยาก
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ สมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชรและที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณ วัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดาและมนุษย์ ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์หรือติดตั้งวิหาร

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัด กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบ เรือนไทยภาคกลาง พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของประวัติศาสตร์เมือง ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชาติพันธุ์วิทยา แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น มี ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนั้นมีศูนย์จริยศึกษา เพื่อฝึกหัดอบรมงานศิลปประดิษฐ์สำหรับเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งจะเป็น นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด โดยจะสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา มรรยาท การแกะสลัก ร้อยมาลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด กำแพงเพชรฯ

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ตลาด
ตลาดกล้วยไข่
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตลาดกล้วยไข่
ตลาดกล้วยไข่
ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 มีเพิงขายกล้วย ไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ ตั้งอยู่เรียงรายเป็นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
สวนสาธารณะ
สิริจิตอุทยาน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 170 ไร่ ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับปลูก และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทย มีการแสดง วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยประจำท้องถิ่นที่ลานเทวีกลางแจ้งและมี การจัดจำหน่ายสินค้าโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอีกด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร บนทางหลวง 101 สายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด อุณหภูมิประมาณ 40–65 องศาเซลเซียส จากการตรวจ สอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนและเชื้อโรค อันตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด มีสถานที่ให้บริการอาบน้ำ แร่ในบริเวณน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย
น้ำตกวังชมภู
สถานที่ตั้ง : กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิเลเมตร บนถนนสายกำแพงเพชร-ตาก เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน
น้ำพุธรรมชาติสระตาพรหม
สถานที่ตั้ง : อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 292 ทางแยกด้านซ้ายของถนนกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรีมีลักษณะ เป็นน้ำพุธรรมชาติพุ่งขึ้นจากผิวน้ำในสระสูงประมาณ 2 เมตร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากถนนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่หาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรานกระต่าย
ตั้งอยู่ในอำเภอพรานกระต่ายมีเนื้อที่สัมปทาน 22 ไร่เศษ ดำเนินงานมาตั้งแต่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2526 หินอ่อนที่ผลิตได้ในแหล่งนี้มีสีชมพู สีงาช้าง สีขาวและสีเทา
ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน
สถานที่ตั้ง : อำเภอคลองลาน
ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ อันได้แก่เผ่าม้ง เย้า ลีซอ มูเซอและกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต อำเภอคลองลานและอำเภอขลุง มีรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่แหล่งท่อง เที่ยวในเขตอำเภอคลองลาน โดยนำสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของแต่ละเผ่ามาจำหน่ายเช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวเขา เครื่องประดับประเภทต่างๆ ที่ทำจากเงิน มีการสาธิตการทำเครื่องประดับจากเงินให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยศูนย์นี้อยู่ภายใต้การดูแล ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่หมู่บ้านบ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา บริเวณปากทางเข้า อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 55 กิโลเมตร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอลานกระบือ
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอลานกระบือเป็นสัมปทานของบริษัทไทยเชลล์เอ็กซ์พลอเรชันแอนด์โปรดักชั่น เข้ามาทำการขุดเจาะ น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติโดยมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เรียกน้ำมันดิบที่ขุดได้จากแหล่งนี้ว่า "น้ำมันดิบเพชร" และเป็นที่มาของคำว่า "โชติช่วงชัชวาล" เพราะเป็นความหวังแรกของขุมพลังงานของไทย
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร