ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดกำแพงเพชร, การเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชร, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดกำแพงเพชร
สถานีขนส่ง กำแพงเพชร
สถานีขนส่ง กำแพงเพชร
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงหบุรีและนครสวรรค์ จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึง จังหวัดกําแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร
รถประจำทาง
สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกําแพงเพชร 2 : มีรถประจำทางแบบธรรมดาและปรับอากาศ บริษัทขนส่งจํากัดเปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กําแพงเพชร ทุกวัน
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
การเดินทางในจังหวัดกำแพงเพชร
รถสองแถว เป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ให้บริการรอบตัวเมืองกำแพงเพชร สามารถขึ้นเรียกใช้บริการได้ที่จุดต่าง ๆ เช่น ตลาดนครชุม สถานีขนส่ง วงเวียนต้นโพธิ์ รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้บริการในเขตตัวเมืองกำแพงเพชร คิวรถอยู่บริเวณสถานีขนส่ง ตลาดริมแม่น้ำปิง และวงเวียนต้นโพธิ์ อัตราค่าบริการตกลงกันตามระยะทาง และแบบเหมาจ่าย
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร