สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดกำแพงเพชร, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดกำแพงเพชร, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 16°33′29″ เหนือ และลองติจูด 99°30′40″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 43-107 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.3 29.2 31.6 31.3 29.9 28.7 27.9 27.8 26.9 26.3 25.1 28.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
8.0 25.0 79.0 1.8 204.6 315.2 245.0 204.1 328.4 0.0 53.2 133.1
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร