สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดลำปาง, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดลำปาง, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 18°41′44.46″ เหนือ และลองติจูด 99°43′32.33″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1,697 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน – พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ . มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
25.9 28.5 32.3 31.8 30.2 28.7 27.4 27.7 26.7 24.2 23.0 27.9
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 34.4 24.9 60.7 151.2 99.5 281.6 122.6 167.0 0.0 20.4 87.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร