สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 19°17′17″ เหนือ และลองติจูด 97°57′52″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 2,005 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่อำเภอปาย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์ พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
23.4 28.1 32.5 31.9 29.2 28.1 27.3 27.5 26.7 23.7 22.3 27.3
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.0 29.7 95.2 127.1 293.9 371.3 168.1 251.7 0.0 1.8 121.7
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร