สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดนครนายก, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนครนายก

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°12′44″ เหนือ และลองติจูด 101°12′06″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1,351 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ ยอดเขาเขียว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนครนายก
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.4 30.0 31.4 31.1 30.2 29.2 28.2 28.8 27.8 27.8 27.0 29.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
15.8 17.7 38.0 135.0 229.6 190.5 445.9 285.7 197.1 0.3 5.1 141.9

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดสระบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร