สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดนครปฐม, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 13°55′ เหนือ และลองติจูด 100°7′ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.4 30.0 32.0 31.8 30.5 29.5 28.5 28.8 27.5 27.0 26.3 29.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
4.2 0.6 21.6 88.5 118.6 112.2 135.3 245.5 294.1 0.0 15.1 94.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร