สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดนครสววรค์, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดนครสววรค์

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดนครสวรรค์, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 15.41’26″ เหนือ และลองติจูด 100.6’50″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 44 เมตร หรือ 114 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
กันยายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.8 30.7 33.1 32.5 30.6 29.4 28.1 28.1 27.3 26.6 25.7 29.3
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.0 7.2 69.1 231.2 0.4 242.2 234.7 588.0 0.0 18.6 126.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร