สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดน่าน, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดน่าน, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 18°46′04.07" เหนือ และลองติจูด 100°46′56.74" ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 2,112 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - กันายายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
25.2 27.5 31.3 30.3 30.2 28.8 27.4 27.8 27.0 24.1 23.0 27.6
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 34.0 51.2 137.8 2.2 147.4 614.6 261.4 47.9 0.0 26.2 120.3
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร