จังหวัดนราธิวาส, นราธิวาส, ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดนราธิวาส


ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ1,149 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในห้าของประเทศที่มีการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโกลก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก การเดินทางมายังด่านเข้ามาเลเซียใช้เวลาประมาณ 90 นาที จะมีจุดตรวจสองจุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้า-ออกในประเทศไทย อำเภอสุไหงโกลก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เข้ามาช้อปปิ้งทุกช่วงวันหยุดภายในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากขึ้น จังหวัดนราธิวาส
ประวัติความเป็นมา
เมืองนราธิวาส เดิมมีฐานะเป็นเพียงอำเภอหนึ่งเรียกว่าอำเภอบางนรา ขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรี ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในบริเวณ 7 หัวเมือง ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมืองระแงะ จังหวัดปัตตานี

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 มีประกาศพระบรมราชโองการให้แยกบริเวณ 7 หัวเมือง ออกมาจากมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่ามณฑลปัตตานี เพื่อสะดวกแก่ราชการและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนในช่วงปี พ.ศ. 2458 ได้ย้ายที่ว่าราชการจากเมืองระแงะ ตำบลตันหยงมัส มาตั้งที่บ้านมะนาลอ ครั้นต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองนราธิวาส"

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดยะลา
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาสไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี 92 ก.ม.
จังหวัดยะลา 128 ก.ม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองนราธิวาสไปอำเภอต่างๆ
อำเภอยี่งอ 18 กม.
อำเภอระแงะ 24 กม.
อำเภอบาเจาะ 28 กม.
อำเภอเจาะไอร้อง 31 กม.
อำเภอตากใบ 33 กม.
อำเภอจะแนะ 47 กม.
อำเภอรือเสาะ 48 กม.
อำเภอสุไหงปาดี 49 กม.
อำเภอสุไหงโก-ลก 63 กม.
อำเภอศรีสาคร 64 กม.
อำเภอแว้ง 83 กม.
อำเภอสุคิริน 112 กม.
เทศกาลวันลองกอง (Specialities Festival & Longkong Fruit Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกันยายนของทุกปี
สถานที่ : ศาลาประชาคม จังหวัดนราธิวาส
จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ โดยจัดขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดนราธิวาสเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนราธิวาส
งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ (Tomoh Chinese Goddess Fair)
จัดขึ้นช่วง : ปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี
สถานที่ : เขตเทศบาล ตำบลสุไหงโก-ลก
เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งจัดช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีการเข้าทรงแสดงอภินิหาร การแสดงของวงโยธวาทิต การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ และนิทรรศการของหน่วยงานราชการ

เทศกาลวันลองกองงานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร