สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดนราธิวาส, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดนราธิวาส, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 6°25′44″ เหนือ และลองติจูด 101°49′26″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
มกราคม - กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน - ธันวาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนราธิวาส
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
27.3 28.1 29.0 29.2 28.4 27.6 27.7 27.5 27.4 26.2 25.5 27.6
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
27.6 27.0 56.3 83.1 110.3 181.6 128.5 96.1 392.4 731.5 625.0 223.6
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร