สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดนนทบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดนนทบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 13°51′45″ เหนือ และลองติจูด 100°30′52″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1.8 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ พฤษภาคม - สิงหาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.4 30.3 31.6 31.2 30.6 29.6 28.8 28.9 28.0 28.3 27.6 29.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
12.0 15.8 16.9 242.7 182.3 309.3 319.8 368.9 267.4 23.0 17.9 161.5

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร