สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดปัตตานี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดปัตตานี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 6°52′4″ เหนือ และลองติจูด 101°15′00″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ธันวาคม - มกราคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดปัตตานี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
27.9 28.5 29.4 29.7 28.9 27.8 28.0 27.6 27.4 26.6 26.0 28.0
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
8.8 27.0 22.1 22.9 100.9 106.9 172.6 104.8 365.7 627.2 495.9 186.8
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร