สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดเพชรบูรณ์, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 16°26′05.16″ เหนือ และลองติจูด 101°09′21.35″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 116 เมตร หรือ 381 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตุลาคม - เมษายน พฤษภาคม - กันยายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.0 29.8 32.0 31.0 30.3 28.6 27.2 27.7 26.9 25.9 24.8 28.4
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
1.0 6.8 34.7 120.4 127.2 203.6 280.9 124.8 220.8 0.0 36.3 105.1
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร