สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดพัทลุง, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดพัทลุง, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 7°36′56″ เหนือ และลองติจูด 100°04′22″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 177 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ ภูเขาอกทะลุ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
มิถุนายน - สิงหาคม พฤษภาคม - ธันวาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดพัทลุง
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.9 29.4 29.2 29.4 27.8 27.3 27.9 27.2 27.2 26.7 26.1 27.9
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
36.2 91.1 188.0 173.1 323.3 199.0 166.5 261.3 290.3 449.9 202.7 216.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร