สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดปทุมธานี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดปทุมธานี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 14°1′15″ เหนือ และลองติจูด 100°31′29″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 2.3 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.5 30.3 31.6 31.2 30.6 29.6 28.8 28.9 28.0 28.3 27.6 29.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
7.5 15.2 17.1 261.0 190.6 329.0 331.5 389.2 261.9 26.8 20.3 168.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร