สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดพิจิตร, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดพิจิตร, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 16.26 เหนือ และลองติจูด 100.20 ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 37.9540 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดพิจิตร
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.0 30.2 32.5 32.1 30.7 29.4 28.0 28.2 27.3 26.6 25.6 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
3.6 0.0 67.2 35.5 157.6 54.5 263.3 271.7 448.2 0.0 41.1 122.1
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร