สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, ที่เที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งอยู่ทางฝั่งของแม่น้ำน่าน ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ข้างศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2504 เดิมคือพระราชวังจันทร์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ผู้ซึ่งทำการกู้เอกราชคืนมาจากพม่า ศาลนี้จึงกลายเป็นที่เคารพนับถือของชาวพิษณุโลก
ศาสนสถาน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของพิษณุโลก มีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญของคนไทย ตั้งอยู่เชิงสะพานนเรศวร ฝั่งเดียวกับตัวเมือง วัดถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1(พระยาลิไท)ราวพุทธศักราช 1900 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ ประติมากรรม ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และอยุธยา ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก ผู้เข้าชมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

เปิดให้เข้าชม :
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 06.30-18.00 น.
- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ปิดให้เข้าชมระหว่างช่วงวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และจะปิดให้บริการช่วงวันหยุดราชการ
วัดราชบูรณะและวัดนางพญา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดราชบูรณะ ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระวิหารแห่งนี้ขึ้นมา พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร (งูในตำนานทางพระพุทธศาสนา) ที่มีความอ่อนช้อยและงดงาม
วัดจุฬามณี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางใต้ตามถนนบรมไตรโลกนารถ ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดจุฬามณีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองพิษณุโลก เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัยและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควเก่า ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงสร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เป็นเวลา 8 เดือน 15 วัน โดยมีข้าราชบริพาร ออกบวชตามเสด็จถึง 2,000 กว่ารูป มีโบราณสถานสำคัญคือ ปรางค์แบบขอม ที่ดึงดูดให้กลุ่มนักศึกษา และนักโบราณคดีเข้าทำการสำรวจโครงสร้างของลักษณะปรางค์ที่มีความสวยงามและซับซ้อน ใกล้เคียงกันมีมณฑปพระพุทธบาทจำลองซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นอีกด้วย
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
การเดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 14 กิโลเมตร ในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และบนเขาซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของวัดมีรอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผา นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาว ที่มีความงดงามที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีน มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2535
วัดอรัญญิก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน อยู่ห่างจากกำแพงเมืองประมาณ 1 กม. บนถนนพญาเสือ ซึ่งแยกจากถนนเอกาทศรถ เป็นวัดที่สร้างสมัยสุโขทัย มีคูน้ำล้อมรอบ ถมเป็นเนินสำหรับวิหาร ด้านหลังวิหารมีเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาเป็นเจดีย์ประธานของวัด และมีเจดีย์บริวารสี่องค์ตั้งอยู่ด้านละมุม ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ฐาน
พระตำหนักและพระราชวัง
พระราชวังจันทร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปัจจุบันได้มีการเริ่มรื้อถอนอาคารเรียนในเขตพระราชวังจันทน์ออกทั้งหมด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อดำเนินการบูรณะพระราชวังจันทน์ต่อไป และจากหลักฐานเอกสาร ศิลาจารึกและงานภาคสนามสันนิษฐาน ว่า พระราชวังจันทน์สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ครั้งพระยาคำแหง พระราม ราชวงศ์ เชลียง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) พระมหาธรรม ราชาที่ 2,3 และ 4 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จ พระ-นเรศวรมหาราช และเจ้าเมืองพิษณุโลกทุกพระองค์ ที่เสด็จมาประทับหรือมาครองเมืองพิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง

ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงหล่อพระบูรณะไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม ศิลปะพื้นบ้านทั้งหมด เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องใช้ในครัว นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรและของใช้ครัวเรือนมากมาย
พิพิธภัณฑ์ผ้าและพิพิธภัณฑ์ชีวิต
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จัดแสดงที่ชั้นสองของอาคารเอนกประสงค์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จัดแสดงผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นำมาจากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทยและ ต่างประเทศ บริการข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการผลิต การศึกษาเรื่องผ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร บริเวณใกล้กันมี พิพิธภัณฑ์ชีวิต จัดแสดงวิถีชีวิตของคนไทยด้านการทอผ้าฝ้าย ที่มีกระบวนการผลิตผ้าตั้งแต่การปลูกฝ้าย หม่อน จนกระทั่งถึงการ ทอผ้าที่มีทั้งการทอขั้นพื้นฐาน และการทอขั้นสูง ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ มีสาธิตทอผ้าและเปิดให้เข้าชมทุกวัน

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ตั้งอยู่ที่ส่วนสนามบิน แบ่งหมวดหมู่เป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) ถนนสนามบิน (ทางหลวงหมายเลข 1061) อำเภอเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายในจัดแสดงผลงาน ศิลปกว่าร้อยชิ้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย อาทิ สวัสดิ์ ตันติสุข พูน เกษจำรัส ประยูร อุลุชาฎะ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประเทือง เอมเจริญ และชวลิต เสริมปรุงสุข เป็นต้น

ส่วนที่ 2 พิพิธภัณฑ์ : จัดแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ "วิถีชุมชนภาคเหนือตอนล่าง" จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือทำมาหากิน ใบลาน เป็นต้น

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ตลาด
พิษณุโลกไนท์บาซาร์
พิษณุโลกไนท์บาซาร์
พิษณุโลกไนท์บาซาร์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตลาดไนท์บาซาร์พิษณุโลก ตั้งอยู่บริเวณริมถนนติดลำน้ำน่านฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่ตีนสะพานเอกาทศรถ มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาหาร บริการนวด ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีประชาชนในระแวก และนักท่องเที่ยวทั่วไป นิยมมานั่งรับประทานอาหารพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำน้ำ โรงแรมใน พิษณุโลก

เปิดให้บริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00 - 23.00 น.
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะหาดริมน้ำน่าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน สำหรับภายในสวนจะเป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนเรือ ด้วยความสวยงามของภูมิทัศน์และความสะดวกสะบายในการเดินทาง ปัจจุบันสวนสาธารณะหาดน้ำน่านได้รับความสนใจจากประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง
สวนรุกขชาติสกุโณทยาน
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 33 แยกขวามือไปประมาณ 500 เมตร สวนรุกชาติสกุโณทยาน สวนรุกชาติสกุโณทยาน เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่เสด็จประพาสภาคเหนือปี พ.ศ 2501 ในบริเวณสวนรุกขชาติมี น้ำตก วังนกนางแอ่น ซึ่งเป็นน้ำตกสูงประมาณ 10 เมตร ลงมาตามลำธาร ที่มีก้อนหินใหญ่น้อย เรียงรายสวยงาม ก้อนหินเหล่านี้ ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ จนเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ขนาดไล่เลี่ยกันวางซ้อน ๆ ลดหลั่นอย่างเป็นระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทางด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำลอด ทางขึ้นปากถ้ำเป็นธารน้ำไหล ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ ซึ่งต้องปีนป่ายขึ้นไป ในถ้ำมีลักษณะ คล้ายห้องโถงที่มีธารน้ำไหลผ่าน มีความยาว 1.4 กิโลเมตร สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย ช่วงที่เหมาะแก่การชมถ้ำคือในฤดูแล้ง และต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย ฤดูฝน ไม่เหมาะแก่การเที่ยวชม เนื่องจากปริมาณน้ำมากและอันตราย ถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กิโลเมตร
น้ำตกแก่งซอง
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 45 ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก เป็นน้ำตกอยู่ริมทาง มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกวังนกแอ่น มีสะพานแขวนชมวิวทิวทัศน์จากซึ่งฉากหลังเป็นภูเขา
น้ำตกปอย
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 61 จะเห็นป้าย สวนป่าเขากระยาง ซึ่งมีทางเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกปอย เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความโด่ดเด่น คือ เป็นลานกว้าง ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลายชนิด มีน้ำและโขดหินมากกว่าน้ำตกที่อื่น
น้ำตกแก่งโสภา
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังทอง
น้ำตกแก่งโสภา อยู่ที่กิโลเมตร 70 ตามถนนทางหลวงหมายเลข 12 มีทางลาดยางแยกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ช่วงฤดูแล้งสามารถเดินเข้าไปสำรวจสภาพแวดล้อมหินได้ น้ำตกมีลักษณะสูงชัน มีสองชั้น บรรยากาศร่มรื่นทุกฤดูกาล
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
เรือพื้นบ้าน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เรือพื้นบ้านถือเป็นสัญลักษณ์ที่ริเริ่มมาจากพิษณุโลก ตั้งแต่ทางตอนเหนือจรดทางใต้ของแม่น้ำน่าน มีเรือนแพและเรือยาวอยู่ข้างแม่น้ำมากมายให้พบเห็น และนักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ำ บรรยากาศอันเงียบสงบแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นที่ไหน ซึ่งจะมีแต่ที่นี่ที่เดียว
โรงหล่อพระบูรณะไทย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี โรงหล่อพระบูรณะไทยซึ่งเป็นที่รับหล่อพระพุทธรูปขึ้นจำนวนหลายองค์ เป็นจังหวัดเดียวเท่านั้นที่พบเห็น นอกจากนี้ยังเปิดให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ ได้เข้าชมฝีมือการงานปั้นและหล่อพรงานะพุทธชินราชที่สำคัญซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่จ่าสิบเอกทวีตลอดมา และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมได้เพื่อที่จะเรียนรู้กระบวนการหล่องานปั้นของทั้งหมด

เปิดให้เข้าชม : วันพุธ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร