สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดแพร่, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดแพร่

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดแพร่, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 18°8′42″ เหนือ และลองติจูด 100°8′26″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 162 เมตร หรือ 531 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดแพร่
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
25.8 28.3 32.3 32.0 30.4 28.5 27.4 27.7 26.7 24.6 23.4 27.9
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.4 13.7 55.4 113.0 110.1 401.1 182.6 79.6 0.0 21.3 88.8
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร