สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดปราจีนบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดปราจีนบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°2′52″ เหนือ และลองติจูด 101°22′21″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 5 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.6 30.1 31.1 30.7 30.1 29.1 28.0 28.9 28.0 28.1 27.3 29.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
30.9 35.0 59.8 192.0 282.8 266.7 741.8 251.0 153.1 0.6 0.0 183.1
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร