สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 11°48′ เหนือ และลองติจูด 99°47′ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1,494 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่เขาหลวง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน มิถุนายน - พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.2 28.8 30.3 30.8 29.8 28.7 27.8 28.3 27.0 27.2 26.8 28.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.2 110.6 4.5 23.8 53.7 96.8 107.9 131.7 170.7 1.0 1.7 63.9
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร