สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดราชบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดราชบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 13°31′44″ เหนือ และลองติจูด 99°48′52″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 29.9 31.4 31.6 30.3 29.5 28.4 28.6 27.3 27.3 26.6 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
4.2 4.4 25.1 67.1 117.0 109.8 143.0 184.3 335.5 6.0 7.6 91.3

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหิน
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร