สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสมุทรปราการ, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสมุทรปราการ, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 13°35′58″ เหนือ และลองติจูด 100°35′48″ ตะวันออก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ)
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.3 30.2 31.5 31.2 30.6 29.6 28.8 28.9 28.0 28.3 27.6 29.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
21.0 16.9 16.5 206.0 165.8 269.9 296.4 328.3 278.5 15.3 13.1 148.0

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร