สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสมุทรสงคราม, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 13°24′46″ เหนือ และลองติจูด 100°0′6″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 30.1 31.3 31.4 30.3 29.5 28.7 28.9 27.7 27.6 26.8 29.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
11.3 21.9 21.4 119.0 126.0 117.3 193.4 202.1 390.9 9.8 15.6 111.7

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร