สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสระบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสระบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°31′42″ เหนือ และลองติจูด 100°54′35″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดลพบุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 29.9 31.7 31.5 30.2 29.3 28.4 28.7 27.6 27.4 26.7 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.7 0.4 16.2 78.0 176.3 114.2 150.0 320.4 241.1 0.0 10.1 100.7

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดอยุธยาและจังหวัดลพบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร