สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสตูล, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสตูล, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 6°37′26″ เหนือ และลองติจูด 100°04′01″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสตูล
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 29.3 29.0 29.4 27.9 27.3 28.0 27.3 27.3 27.0 26.4 28.0
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
34.2 157.8 243.2 197.5 351.1 168.6 168.3 221.1 339.3 355.2 211.3 222.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร