สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสิงห์บุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสิงห์บุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 14°53′35″ เหนือ และลองติจูด 100°24′42″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 29.8 31.6 31.5 30.2 29.3 28.4 28.7 27.6 27.4 26.6 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.6 0.4 18.4 77.3 169.3 108.4 149.3 313.3 242.7 0.0 11.0 99.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร