สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสงขลา

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย
เดือนสิงหาคม 2559 - เดือนพฤษภาคม 2560

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 7°12′19″ เหนือ และลองติจูด 100°35′49″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 821 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขาไม้แก้ว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม, กันยายน พฤษภาคม - ธันวาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสงขลา
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.3 28.9 28.2 27.5 26.9 26.8 27.6 28.0 28.4 29.1 28.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
184.5 57.1 253.5 271.8 906.5 682.2 22.7 99.2 164.2 130.2 277.2
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร