จังหวัดสุโขทัย, สุโขทัย, ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดสุโขทัย
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย อาณาจักรเก่าแก่ร่วม 700 ปี เป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชย์เป็นปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สืบสายกษัตริย์ปกครองประชาราชหลายพระองค์ อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึงดินแดน โพ้นทะเลอย่างเมืองนครศรีธรรมราช ที่สำคัญ ยังทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่พัฒนาจนเป็นภาษาประจำชาติในปัจจุบัน

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 427 กิโลเมตร และห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 298 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 6,596 ตารางกิโลมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสุโขทัยไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดพิษณุโลก 58 กม. จังหวัดอุตรดิตถ์ 104 กม.
จังหวัดกำแพงเพชร 85 กม. จังหวัดแพร่ 167 กม.
จังหวัดตาก 78 กม. จังหวัดลำปาง 205 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอศรีสำโรง 20 กม. อำเภอสวรรคโลก 39 กม.
อำเภอกงไกรลาศ 26 กม. อำเภอศรีนคร 49 กม.
อำเภอคีรีมาศ 28 กม. อำเภอศรีสัชนาลัย 65 กม.
อำเภอบ้านด่านลานหอย 29 กม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม 68 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่จัดงาน: มกราคม
สถานที่จัดงาน: บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี ทางจังหวัดได้จัดให้มีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่วในงานดังกล่าว จะมีการทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา ขบวน สักการะพ่อขุน การบวงสรวงการเล่นพลุ ตลอดจนนาฏศิลป์และมโหรสพต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน
งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด
วันที่จัดงาน: กุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: บริเวณศาลหลักเมืองสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ เทวดาที่อยู่ที่เขาหลวง (พระขพุง) เชื่อกันว่า คือ พระแม่ย่าในปัจจุบัน พระแม่ย่าเป็นเทวรูปหินสลักจากหินชนวน สูงประมาณหนึ่งเมตรเศษ ประทับยืน ทรงพระภูษาท่อนล่างและไม่ทรงฉลอง พระองค์เทวรูปนี้เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำพระ แม่ย่า ซึ่งเป็นเพิงหินขนาดใหญ่บริเวณเขาหลวง อยู่ห่างจากเมืองเก่าสุโขทัย ประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อมา พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จตรวจราชการ หัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้รับสั่งให้พระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุโขทัยสมัยนั้นอัญเชิญพระแม่ย่ามาประดิษฐานไว้บนศาลากลาง (หลังเดิม ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว) ต่อมาปี พ.ศ. 2496 จังหวัดสุโขทัยได้สร้างศาลพระแม่ย่าขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัด และอัญเชิญพระแม่ย่าขึ้นประดิษฐาน ปรากฏว่ามีประชาชนมาสักการะบูชากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุโขทัย ทุกปีทางจังหวัดสุโขทัยจะจัดงานเฉลิมฉลองพระแม่ย่าเป็นงานประจำปีร่วมกับงานกาชาดของจังหวัด
ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: บ้านหาดเสี้ยว, อำเภอศรีสัชนาลัย
งานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เป็นประเพณีของชาวบ้านหาดเสี้ยวเป็นชาวไทยพวน ที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวางทางตอนเหนือของเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อมาตั้งรกราก ณ สถานที่ปัจจุบันก็ยังคงสืบ ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนเองตลอดมา เป็นเวลากว่า 150 ปีแล้ว โดยชาวไทยพวนมีความเชื่อ พิเศษมาจาก "เวสสันดรชาด" ว่าเป็นพระวสสันดรประสูตินั้นเป็นวันที่ได้ช้างเผือกสำคัญคือ "ช้างปัจจัยนาเคนทร์" ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ผนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธ์ธัญญาหารสมบูรณ์เป็นช้างคู่บารมีพระเวสสันดรและ คู่บ้านคู่เมือง การจัดให้นาคนั่งบนหลังช้าง แล้วแห่เป็นริ้วขบวนนั้น ก็เลียนแบบมาจากเรื่องราวในพระเวสสันดรทรง ช้างนาเคนทร์
งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลเมืองสวรรคโลก
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: บริเวณริมแม่น้ำยม, วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร, อำเภอสวรรคโลก
เริ่มจัดงานตั้งแต่เดิมที่มีการจัดตั้งจังหวัดสวรรคโลกและจัดเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 จังหวัดสวรรคโลกถูกยุบเป็นอำเภอ นายอำเภอสวรรคโลกจึงได้ดำเนินการจัดงานจนถึงปี 2530 เทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์จนถึงปัจจุบัน และได้มีการนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเรืองฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวรรคโลก เที่ยวงานสงกรานต์ และเทศกาลอาหาร ตระการตากับการประดับโคมไฟ มหัศจรรย์สีสันริมน้ำยม
งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: สถานที่จัด บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง
ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้ง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวตำบลบ้านตึก ที่ในอดีตเป็นที่ตั้งของอำเภอด้ง (ศรีสัชนาลัย) โดยประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับ ช้าง และเพื่อสักการะเจ้าหมื่นด้ง (ทหารเอกของพระเจ้าติโลกราช ผู้ครองเมืองเชลียง) สำหรับงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้งนั้น (คำว่าโฮงใน ภาษาเหนือ แปลว่า ศาล) จะเริ่มต้นหลังจากวันสงกรานต์ 7 วัน โดยเจ้าของช้างและควาญช้างจะทำการอาบน้ำให้ช้าง จากนั้นก็ จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อหน้าช้าง และกราบเท้าช้างเพื่อทดแทนบุญคุณที่ทำงานหนักมาตลอดปี
งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
จัดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอดงานประเพณี เก่าแก่ของสุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏ ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ว่า "คนสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน" งานประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์ และละครประกอบแสงเสียง การเล่นไฟ ขบวนแห่สงกรานต์ ฯลฯ
ประเพณีแห่ช้าง บวชนาค หาดเสี้ยว
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: ตำบลหาดเสี้ยว, อำเภอศรีสัชนาลัย
หรือชาวบ้านเรียกว่า "บวชช้าง" เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย กำหนดการจัดงานวันที่ 7-8 เมษายน ของทุกปี ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวน ประมาณ 20-30 เชือก มีการตกแต่งนาคและช้างอย่างสวยสดงดงาม มีการประกวดกันระหว่างเจ้าภาพที่นัดหมายกันมาเป็นประจำทุกปี
งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
วันที่จัดงาน: พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: อุทยานประวัติศาสตร์
งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเป็นงานประเพณีที่จังหวัดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ลักษณะของงานประกอบด้วยการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟ จุดตะไลไฟพะเนียง การละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่ต่างๆ และระบำโบราณ คดีชุดสุโขทัย แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยตามศิลาจารึก ในบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมของโบราณสถานในบริเวณ เมืองเก่าสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงเสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของอาณาจักร สุโขทัย
งานวันพิชิตยอดเขาหลวง
วันที่จัดงาน: ธันวาคม
สถานที่จัดงาน: อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
เป็นงานประจำปีที่จังหวัดสุโขทัยจัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ โดยจัดประมาณ เสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร