สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสุโขทัย, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสุโขทัย, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 17°0′21″ เหนือ และลองติจูด 99°49′35″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสุโขทัย
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.2 29.4 31.7 31.5 30.3 29.1 27.9 28.1 27.1 26.5 25.3 28.6
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
7.6 12.5 103.1 1.9 144.3 211.9 264.7 256.4 318.4 0.0 58.4 125.4

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร