สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดตาก, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดตาก

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดตาก, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 16°53′2″ เหนือ และลองติจูด 99°07′30″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 124 เมตร หรือ 407 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดตาก
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.6 30.7 33.5 32.7 30.3 28.8 28.2 28.0 26.7 25.4 24.2 28.8
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.7 21.9 3.1 208.1 258.0 111.1 179.4 285.6 3.0 1.6 97.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร