สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดตราด, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดตราด

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดตราด

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดตราด, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 12°24′ เหนือและลองติจูด 102°31′ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 32 เมตร หรือ 105 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล ณ สนามบินตราด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตุลาคม - พฤษภาคม พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดตราด
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.3 28.5 29.4 29.4 28.1 27.7 27.1 27.7 26.9 27.4 27.3 28.0
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
95.7 133.3 138.9 278.1 641.2 656.5 721.2 329.8 576.9 60.7 6.4 330.8
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร