สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดอุทัยธานี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดอุทัยธานี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 15°22′24″ เหนือ และลองติจูด 100°02′19″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 20 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตุลาคม - พฤษภาคม มิถุนายน - กันยายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.2 30.7 33.3 32.6 30.5 29.1 28.2 28.1 27.0 26.0 25.0 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.4 14.6 36.1 219.7 129.2 176.7 207.1 436.8 1.5 10.1 112.0

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร