จังหวัดอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลแนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เคยเป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญรวดเร็ว และเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือของสยามประเทศ

อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 491 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอลับแล อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอทองแสนขัน

อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และมีเขตแนวพรมแดน ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดแพร่ 75 กม. จังหวัดน่าน 190 กม.
จังหวัดสุโขทัย 100 กม. จังหวัดเลย 385 กม.
จังหวัดพิษณุโลก 120 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอลับแล 8 กม. อำเภอพิชัย 45 กม.
อำเภอตรอน 24 กม. อำเภอน้ำปาด 72 กม.
อำเภอท่าปลา 40 กม. อำเภอฟากท่า 113 กม.
อำเภอทองแสนขัน 42 กม. อำเภอบ้านโคก 165 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
งานเทศกาลพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
เทศกาลพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
งานเทศกาลพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
วันที่จัดงาน: เดือนมกราคม
สถานที่จัดงาน: บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก
เป็นงานที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น มีกิจกรรมที่น่าสนใจน่าชมมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน และขบวนแห่เครื่องบวงสรวงสักการะพระยาพิชัยดาบหักอันตระการตา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกคุณงามความดีของวีรชน ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี ของพระยาพิชัยดาบหัก นักรบผู้กล้าแห่งเมืองท่าเหนือขบวนแห่อันตระการตาในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล จัดช่วงวันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุำกปี ชาวบ้านจะมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อต้อนรับพระสงฆ์และชาวบ้านจากถิ่นอื่นที่พากันมาทำบุญและไหว้พระแท่นศิลาอาสน์กัน งานวันลางสาด
งานวันลางสาด
ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพุทธเจ้า
วันที่จัดงาน: เดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงาน: วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
จัดขึ้นช่วง 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา หลังจากวันวิสาขบูชาอีก 7 วัน เรียกว่าวันอัฐมีบูชา จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
งานวันลางสาด
วันที่จัดงาน: เดือนกันยายน
สถานที่จัดงาน: บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัด
ลางสาดเป็นผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวอำเภอลับแล มาเป็นเวลานาน กลุ่มเกษตรอำเภอลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวัดลางสาดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร ปรับปรุงพันธุ์ลางสาดของตนให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร