สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดอุตรดิตถ์, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 17°37′47″ เหนือ และลองติจูด 100°5′48″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 64 เมตร หรือ 210 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - กันยายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอุตรดิตถ์
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
27.4 29.0 31.9 32.2 30.5 29.2 28.0 28.4 27.7 26.2 24.8 28.7
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 0.0 8.7 2.4 187.5 222.9 348.8 239.6 95.8 0.5 13.1 101.8
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร