เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ผลไม้ไทย
ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนที่มีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเหมาะต่อการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรม มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายในการกระจายของผลผลิตไม้เมืองร้อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พื้นที่ปลูกไม้ผลตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีกว่า 9.68 ล้านไร่

ผลไม้ไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยสามารถทำรายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาทและเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ เงาะ สับปะรด มะพร้าวน้ำหอม มะขาม เป็นต้น และไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือเป็นไม้ผลท้องถิ่นหรือพื้นเมือง มีการบริโภคภายในประเทศมากกว่าการส่งออก ได้แก่ กระท้อน ชมพู่ น้อยหน่า พุทรา มะปราง ฝรั่ง ลองกอง ลางสาด สละ ขนุน มะนาว องุ่นและกล้วย เป็นต้น

กล้วย แคนตาลูป มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวน้ำหอม
กล้วย แคนตาลูป มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวน้ำหอม
น้อยหน่า ทุเรียน มะปราง องุ่น
น้อยหน่า ทุเรียน มะปราง องุ่น
ฝรั่ง ขนุน พุทรา องุ่น
ฝรั่ง ขนุน พุทรา ส้มเขียวหวาน
มะไฟ ลางสาด มะนาว ลำไย
ละไม ลางสาด มะนาว ลำไย
ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ มะไฟ มะขามเทศ
ลูกจัน ลิ้นจี่ มะไฟ มะขามเทศ
มะม่วง มังคุด มะละกอ สับปะรด
มะม่วง มังคุด มะละกอ สับปะรด
ส้มโอ ทับทิม ชมพู่เขียว ชมพู่แดง
ส้มโอ ทับทิม ชมพู่เขียว ชมพู่แดง
เงาะ กระท้อน ละมุด มะเฟือง
เงาะ กระท้อน ละมุด มะเฟือง
มะยม มะขาม แตงโม ระกำ
มะยม มะขาม แตงโม ระกำ