เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

สุโขทัย - กรุงเทพมหานคร

Bangkok Airway logo
Time Table
สุโขทัย (THS) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุวรรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50 10:10 ทุกวัน PG 212 0 01:20 -
15:00 16:20 ทุกวัน PG 210 0 01:20 -
17:30 18:50 ทุกวัน PG 214 0 01:20 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50 10:10 ทุกวัน PG 212 0 01:20 -
17:50 19:10 ทุกวัน PG 214 0 01:20 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:50 10:10 ทุกวัน PG 212 0 01:20 -
15:00 16:20 ทุกวัน PG 210 0 01:20 -
17:30 18:50 ทุกวัน PG 214 0 01:20 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สุโขทัย - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
สุโขทัย (THS) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50
11:30
10:10
12:40
ทุกวัน PG 212
PG 963
1 03:50 กรุงเทพฯ
08:50
12:00
10:10
13:10
ทุกวัน PG 212
PG 133
1 04:20 กรุงเทพฯ
08:50
12:45
10:10
13:55
ทุกวัน PG 212
PG 135
1 05:05 กรุงเทพฯ
08:50
13:45
10:10
14:55
ทุกวัน PG 212
PG 145
1 06:05 กรุงเทพฯ
15:00
17:45
16:20
18:55
ทุกวัน PG 210
PG 171
1 03:55 กรุงเทพฯ
15:00
18:00
16:20
19:30
ทุกวัน PG 210
PG 173
1 04:30 กรุงเทพฯ
15:00
19:10
16:20
20:20
ทุกวัน PG 210
PG 185
1 05:20 กรุงเทพฯ
15:00
19:30
16:20
20:40
ทุกวัน PG 210
PG 189
1 05:40 กรุงเทพฯ
17:30
20:30
18:50
21:40
ทุกวัน PG 214
PG 199
1 04:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 08:50
11:40
10:10
12:45
ทุกวัน PG 212
PG 963
1 03:55 กรุงเทพฯ
08:50
12:15
10:10
13:45
ทุกวัน PG 212
PG 115
1 04:55 กรุงเทพฯ
08:50
12:40
10:10
13:45
ทุกวัน PG 212
PG 133
1 04:55 กรุงเทพฯ
08:50
13:40
10:10
14:45
ทุกวัน PG 212
PG 145
1 05:55 กรุงเทพฯ
17:50
20:30
19:10
21:35
ทุกวัน PG 214
PG 199
1 03:45 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:50
11:30
10:10
12:40
ทุกวัน PG 212
PG 963
1 03:50 กรุงเทพฯ
08:50
12:00
10:10
13:10
ทุกวัน PG 212
PG 133
1 04:20 กรุงเทพฯ
08:50
12:45
10:10
13:55
ทุกวัน PG 212
PG 135
1 05:05 กรุงเทพฯ
08:50
13:45
10:10
15:40
ทุกวัน PG 212
PG 961
1 06:50 กรุงเทพฯ
15:00
17:45
16:20
18:55
ทุกวัน PG 210
PG 171
1 03:55 กรุงเทพฯ
15:00
18:00
16:20
19:30
ทุกวัน PG 210
PG 173
1 04:30 กรุงเทพฯ
15:00
19:10
16:20
20:20
ทุกวัน PG 210
PG 185
1 05:20 กรุงเทพฯ
15:00
19:30
16:20
20:40
ทุกวัน PG 210
PG 189
1 05:40 กรุงเทพฯ
17:30
20:30
18:50
21:40
ทุกวัน PG 214
PG 199
1 04:10 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สุโขทัย - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
สุโขทัย (THS) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 08:50
12:50
10:10
14:20
ทุกวัน PG 212
PG 267
1 05:30 กรุงเทพฯ
15:00
17:20
16:20
18:50
ทุกวัน PG 212
PG 263
1 03:50 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50
12:40
10:10
14:05
ทุกวัน PG 212
PG 267
1 05:15 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:50
12:50
10:10
14:20
ทุกวัน PG 212
PG 267
1 05:30 กรุงเทพฯ
15:00
17:20
16:20
18:50
ทุกวัน PG 212
PG 263
1 03:50 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สุโขทัย - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
สุโขทัย (THS) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 09:10
12:25
10:10
13:55
ทุกวัน PG 212
PG 273
1 04:45 กรุงเทพฯ
09:10
14:30
10:10
16:00
ทุกวัน PG 212
PG 285
1 06:50 กรุงเทพฯ
15:20
17:30
16:20
18:55
ทุกวัน PG 210
PG 277
1 03:35 กรุงเทพฯ
15:20
19:40
16:20
21:10
ทุกวัน PG 210
PG 279
1 05:50 กรุงเทพฯ
15:20
21:55
16:20
23:25
ทุกวัน PG 210
PG 287
1 08:05 กรุงเทพฯ
17:50
21:55
18:50
23:25
ทุกวัน PG 214
PG 287
1 05:35 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50
12:25
10:10
13:50
ทุกวัน PG 212
PG 273
1 05:00 กรุงเทพฯ
08:50
13:55
10:10
15:20
ทุกวัน PG 212
PG 285
1 06:30 กรุงเทพฯ
17:50
21:55
19:10
23:20
ทุกวัน PG 214
PG 287
1 05:30 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:50
12:25
10:10
13:55
ทุกวัน PG 212
PG 273
1 05:05 กรุงเทพฯ
08:50
14:30
10:10
16:00
ทุกวัน PG 212
PG 285
1 07:10 กรุงเทพฯ
15:00
17:25
16:20
18:55
ทุกวัน PG 210
PG 277
1 03:55 กรุงเทพฯ
15:00
19:40
16:20
21:10
ทุกวัน PG 210
PG 279
1 06:10 กรุงเทพฯ
15:00
21:55
16:20
23:25
ทุกวัน PG 210
PG 287
1 08:25 กรุงเทพฯ
17:30
21:55
18:50
23:25
ทุกวัน PG 214
PG 287
1 05:55 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สุโขทัย - ตราด

Bangkok Airway logo
Time Table
สุโขทัย (THS) ถึง ตราด (TDX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 30 มี.ค.62 08:50
11:40
10:10
12:40
ทุกวัน PG 212
PG 305
1 03:50 กรุงเทพฯ
08:50
14:45
10:10
15:45
ทุกวัน PG 212
PG 309
1 06:55 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 08:50
11:40
10:10
12:40
ทุกวัน PG 212
PG 305
1 03:50 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 08:50
11:40
10:10
12:40
ทุกวัน PG 212
PG 305
1 03:50 กรุงเทพฯ
08:50
14:45
10:10
15:45
ทุกวัน PG 212
PG 309
1 06:55 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562