เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ตราด - กรุงเทพมหานคร

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุววรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00 11:10 ทุกวัน PG 302 0 01:00 -
13:10 14:10 ทุกวัน PG 306 0 01:00 -
18:15 19:15 ทุกวัน PG 308 0 01:00 -
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10 11:10 ทุกวัน PG 302 0 01:00 -
13:10 14:10 ทุกวัน PG 306 0 01:00 -
18:30 19:30 ทุกวัน PG 308 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:10
11:00
13:25
ทุกวัน PG 302
PG 217
1 03:25 กรุงเทพฯ
10:00
15:10
11:00
16:25
ทุกวัน PG 302
PG 262
1 06:25 กรุงเทพฯ
10:00
17:10
11:00
18:25
ทุกวัน PG 302
PG 906
1 08:25 กรุงเทพฯ
13:10
15:10
14:10
16:25
ทุกวัน PG 306
PG 262
1 03:15 กรุงเทพฯ
13:10
17:10
14:10
18:25
ทุกวัน PG 306
PG 906
1 05:15 กรุงเทพฯ
13:10
19:35
14:10
20:50
ทุกวัน PG 306
PG 227
1 07:40 กรุงเทพฯ
13:10
21:15
14:10
22:30
ทุกวัน PG 306
PG 221
1 09:20 กรุงเทพฯ
18:15
21:15
19:15
22:30
ทุกวัน PG 308
PG 221
1 04:15 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
12:30
11:10
13:45
ทุกวัน PG 302
PG 217
1 03:35 กรุงเทพฯ
10:10
14:35
11:10
15:50
ทุกวัน PG 302
PG 906
1 05:40 กรุงเทพฯ
10:10
17:00
11:10
18:15
ทุกวัน PG 302
PG 219
1 08:05 กรุงเทพฯ
10:10
19:00
11:10
20:15
ทุกวัน PG 302
PG 268
1 10:05 กรุงเทพฯ
13:10
17:00
14:10
18:15
ทุกวัน PG 306
PG 219
1 05:05 กรุงเทพฯ
13:10
19:00
14:10
20:15
ทุกวัน PG 306
PG 268
1 07:05 กรุงเทพฯ
13:10
21:35
14:10
22:55
ทุกวัน PG 306
PG 221
1 09:45 กรุงเทพฯ
18:30
21:35
19:30
22:25
ทุกวัน PG 308
PG 221
1 04:45 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
13:25
11:00
14:45
ทุกวัน PG 302
PG 233
1 04:45 กรุงเทพฯ
10:00
17:55
11:00
19:25
ทุกวัน PG 302
PG 235
1 09:05 กรุงเทพฯ
13:10
17:55
14:10
19:25
ทุกวัน PG 306
PG 235
1 06:15 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
13:15
11:10
14:35
ทุกวัน PG 302
PG 233
1 04:25 กรุงเทพฯ
10:10
17:10
11:10
18:30
ทุกวัน PG 302
PG 235
1 08:20 กรุงเทพฯ
13:10
17:10
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 235
1 05:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:45
11:00
13:50
ทุกวัน PG 302
PG 135
1 03:50 กรุงเทพฯ
10:00
13:45
11:00
14:50
ทุกวัน PG 302
PG 145
1 04:50 กรุงเทพฯ
10:00
14:30
11:00
15:35
ทุกวัน PG 302
PG 961
1 05:35 กรุงเทพฯ
10:00
15:00
11:00
16:30
ทุกวัน PG 302
PG 153
1 06:30 กรุงเทพฯ
13:10
15:35
14:10
16:40
ทุกวัน PG 306
PG 155
1 03:30 กรุงเทพฯ
13:10
15:50
14:10
16:55
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 04:00 กรุงเทพฯ
13:10
16:05
14:10
17:10
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 04:00 กรุงเทพฯ
13:10
17:00
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 167
1 05:20 กรุงเทพฯ
18:15
20:35
19:15
21:40
ทุกวัน PG 308
PG 199
1 03:25 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
12:30
11:10
13:35
ทุกวัน PG 302
PG 135
1 03:35 กรุงเทพฯ
10:10
13:00
11:10
14:05
ทุกวัน PG 302
PG 141
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:10
13:35
11:10
14:40
ทุกวัน PG 302
PG 145
1 04:30 กรุงเทพฯ
10:10
14:45
11:10
15:50
ทุกวัน PG 302
PG 961
1 05:40 กรุงเทพฯ
13:10
15:35
14:10
16:40
ทุกวัน PG 306
PG 873
1 03:30 กรุงเทพฯ
13:10
16:05
14:10
17:10
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 04:00 กรุงเทพฯ
13:10
16:50
14:10
17:55
ทุกวัน PG 306
PG 169
1 04:45 กรุงเทพฯ
13:10
18:00
14:10
19:05
ทุกวัน PG 306
PG 181
1 05:55 กรุงเทพฯ
18:30
20:50
19:30
21:55
ทุกวัน PG 308
PG 199
1 03:25 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
13:20
11:00
14:45
ทุกวัน PG 302
PG 267
1 04:45 กรุงเทพฯ
10:00
17:25
11:00
18:50
ทุกวัน PG 302
PG 263
1 08:50 กรุงเทพฯ
10:00
20:25
11:00
21:50
ทุกวัน PG 302
PG 269
1 11:50 กรุงเทพฯ
13:10
17:25
14:10
18:50
ทุกวัน PG 306
PG 263
1 05:40 กรุงเทพฯ
13:10
20:25
14:10
21:50
ทุกวัน PG 306
PG 269
1 08:40 กรุงเทพฯ
18:15
20:25
19:15
21:50
ทุกวัน PG 308
PG 269
1 03:35 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
14:15
11:10
15:40
ทุกวัน PG 302
PG 267
1 05:30 กรุงเทพฯ
10:10
17:20
11:10
18:45
ทุกวัน PG 302
PG 263
1 08:35 กรุงเทพฯ
13:10
17:20
14:10
18:45
ทุกวัน PG 306
PG 263
1 05:35 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:35
11:00
14:05
ทุกวัน PG 302
PG 207
1 04:05 กรุงเทพฯ
10:00
16:55
11:00
18:25
ทุกวัน PG 302
PG 205
1 08:25 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:25
ทุกวัน PG 306
PG 205
1 05:15 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
17:10
11:10
18:40
ทุกวัน PG 302
PG 205
1 08:30 กรุงเทพฯ
13:10
17:10
14:10
18:40
ทุกวัน PG 306
PG 205
1 05:30 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
12:30
11:00
13:55
ทุกวัน PG 302
PG 924
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:00
14:35
11:00
16:00
ทุกวัน PG 302
PG 285
1 06:00 กรุงเทพฯ
13:10
17:30
14:10
18:55
ทุกวัน PG 306
PG 277
1 05:45 กรุงเทพฯ
18:15
22:00
19:15
23:25
ทุกวัน PG 308
PG 220
1 05:10 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
12:25
11:10
13:50
ทุกวัน PG 302
PG 924
1 03:40 กรุงเทพฯ
10:10
13:55
11:10
15:20
ทุกวัน PG 302
PG 273
1 05:10 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:10
18:20
ทุกวัน PG 302
PG 277
1 08:10 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:20
ทุกวัน PG 306
PG 277
1 05:10 กรุงเทพฯ
13:10
19:45
14:10
21:10
ทุกวัน PG 306
PG 279
1 08:00 กรุงเทพฯ
18:30
21:55
19:30
23:20
ทุกวัน PG 308
PG 220
1 04:50 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560

ตราด - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ - 24 มี.ค.61 10:00
13:10
11:00
14:30
ทุกวัน PG 302
PG 209
1 04:25 กรุงเทพฯ
10:00
15:35
11:00
16:55
ทุกวัน PG 302
PG 213
1 06:55 กรุงเทพฯ
13:10
15:35
14:10
16:55
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 03:45 กรุงเทพฯ
25 มี.ค. - 27 ต.ค.61 10:10
13:15
11:10
14:30
ทุกวัน PG 302
PG 209
1 04:20 กรุงเทพฯ
10:10
17:00
11:10
18:15
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 08:05 กรุงเทพฯ
13:10
17:00
14:10
18:15
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 05:05 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม 2560