เลขที่จดทะเบียนบริษัท 11/09112


เช่น น้ำหนักกระเป๋า 10kg, อุปกรณ์กีฬา, รถเข็น เป็นต้น
   
ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองโปรโมรชั่นตั๋วเครื่องบิน และ ข้อตกลงของบริษัทแล้ว
ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารอย่างละเอียด ซึ่งเงื่อนไขของบัตรโดยสารอาจจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมว่าอาจมีการเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรโดยสาร